Luận án Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang

MỞ ĐẦU1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 6

1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước6

1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài16

1.3. Khái quát những kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan và

những vấn đề luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu 21

Chương 2: THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY Ở

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN 24

2.1. Huyện ủy và bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng24

2.2. Thẩm quyền, trách nhiệm và thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí

thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng - khái niệm, nội dung, đặc trưng và

mối quan hệ 40

Chương 3: THỰC HIỆN THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ

HUYỆN ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN

VÀ KINH NGHIỆM 72

3.1. Thực trạng thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằngsông Hồng 72

3.2. Nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra103

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC

HIỆN TỐT THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY Ở

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2025 120

4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng thực hiện tốt thẩm quyền,

trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng 120

4.2. Những giải pháp thực hiện tốt thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy

ở đồng bằng sông Hồng 124

KẾT LUẬN157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 159

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY