Luận án Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾNĐỀ TÀI 8

1.1. Những công trình có ý nghĩa phương pháp luận 8

1.2. Những công trình về các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài luận án 10

1.3. Các công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện

pháp luật trên các lĩnh vực khác nhau của quản lý nhà nước 13

1.4. Những công trình nghiên cứu các vấn đề lý luận về nền hành chính, cải cách

hành chính, trong đó có những vấn đề lý luận về thủ tục hành chính, cải

cách thủ tục hành chính 14

1.5. Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 18

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 23

2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ

quan nhà nước cấp tỉnh 23

2.2. Khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành

chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh 34

2.3. Yêu cầu và điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục

hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay 44

2.4. Pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính và kinh nghiệm thực hiện ở một

số nước trong khu vực và trên thế giới 54

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP

TỈNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 64

3.1. Thực trạng pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2001 - 2010 64

3.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan

nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay 72

3.3. Nhận xét, đánh giá chung 94

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN

NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 104

4.1. Quan điểm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan

nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay 104

4.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính

của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay 109

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY