Luận án Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN

ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 6

1.1. Tình hình nghiên cứu ở Lào 6

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 15

1.3. Những vấn đề đặt ra tiếp tục nghiên cứu 24

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 26

2.1. Khái niệm và nội dung điều chỉnh pháp luật đầu tư nước ngoài ở Lào 26

2.2. Khái niệm, hình thức, vai trò thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài 35

2.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Lào 43

Chương 3: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VÀ

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 55

3.1. Sự hình thành phát triển pháp luật đầu tư nước ngoài ở Cộng hoà

dân chủ nhân dân Lào 55

3.2. Thực trạng thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Cộng hoà

dân chủ nhân dân Lào 66

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN

CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 96

4.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở

Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào hiện nay. 96

4.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Cộng

hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay 108

KẾT LUẬN 134

NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 137

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY