Luận án Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 6

1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài 6

1.2. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài có liên quan đến đề tài 14

1.3. Những nhận xét đánh giá và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 17

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM 20

2.1. Khái niệm làng nghề, pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề và thực hiện

pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề 20

2.2. Chủ thể, nội dung, hình thức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

làng nghề 26

2.3. Vai trò và điều kiện bảo đảm việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường

làng nghề 39

2.4. Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới và

kinh nghiệm có thể vận dụng ở các làng nghề Việt Nam 45

Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LÀNG NGHỀ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 54

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, sự phát triển về làng nghề và tình hình

ô nhiễm về môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 54

3.2. Những kết quả đạt được trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và nguyên nhân 63

3.3. Những hạn chế trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề

ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và nguyên nhân 90

Chương 4: DỰ BÁO, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Ở CÁC TỈNH

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 118

4.1. Dự báo và quan điểm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề

ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 118

4.2. Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường

làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 123

KẾT LUẬN 154

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐỀ TÀI CỦA TÁC GIẢ ĐÃ

ĐƯỢC CÔNG BỐ 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

PHỤ LỤC 171

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY