Luận án Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN5

1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan 5

1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 13

1.3. Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan

đến đề tài và những vấn đề luận án sẽ tập trung giải quyết26

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC

ĐẢNG GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN TRONG

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY28

2.1. Những vấn đề cơ bản về nguyên tắc Đảng gắn bó mật

thiết với Nhân dân28

2.2. Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với Nhân

dân - khái niệm và phương thức57

Chương 3: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC ĐẢNG GẮN BÓ MẬT THIẾT

VỚI NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC

TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA74

3.1. Thực trạng thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiếtvới Nhân dân74

3.2. Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra 109

Chương 4: PHưƠNG HưỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

ĐỂ THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC ĐẢNG GẮN BÓ MẬT

THIẾT VỚI NHÂN DÂN ĐẾN NĂM 2025121

4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng thực

hiện tốt nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân

đến năm 2025121

4.2. Những giải pháp chủ yếu thực hiện tốt nguyên tắc Đảng

gắn bó mật thiết với Nhân dân đến năm 2025127

KẾT LUẬN 161

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN164

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 165

PHỤ LỤC 176

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY