Luận án Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG

ĐIỂM BẮC BỘ6

1.1. Các nghiên cứu của nƣớc ngoài liên quan tới luận án 6

1.2. Các nghiên cứu trong nƣớc có liên quan tới luận án 14

1.3. Đánh giá khái quát kết quả các công trình đã công bố và vấn đề

đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án24

Chƣơng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN

ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM26

2.1. Bản chất và vai trò của thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm26

2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng và tiêu chí đánh giá thu hút vốn đầu tƣ

trực tiếp nƣớc ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế

trọng điểm44

2.3. Kinh nghiệm và bài học từ nƣớc ngoài về thu hút vốn đầu tƣ

trực tiếp nƣớc ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với vùng kinh

tế trọng điểm Bắc Bộ55

Chƣơng 3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP

NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG

KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ66

3.1. Tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức đối với thu hút vốn

đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh

tế trọng điểm Bắc Bộ66

3.2. Thực trạng thu hút và tác động của vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc

ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ75

3.3. Đánh giá thực trạng về thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ103

Chƣơng 4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ

TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH

TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ114

4.1. Định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong chuyển dịch

cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ114

4.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc

ngoài trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

đến năm 2020 và tầm nhìn đén năm 2030120

KẾT LUẬN 155

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA

TÁC GIẢ157

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158

PHỤ LỤC 174

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY