Luận án Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

LUẬN ÁN 11

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài 11

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài luận án 18

1.3. Những vấn đề rút ra từ các công trình nghiên cứu đã được đề cập ở trên và

những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 24

Chƣơng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CHÍNH QUYỀN TỈNH THU

HÚT ĐẦU TƢ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO NÔNG NGHIỆP 27

2.1. Khái quát về đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp và việc chính

quyền tỉnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp 27

2.2. Nội dung thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh 50

2.3. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào

nông nghiệp một tỉnh 59

2.4. Kinh nghiệm thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở một số địa

phương trong nước và bài học cho Bắc Ninh 64

Chƣơng 3. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƢ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO

NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH 68

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh

nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh 68

3.2. Thực trạng thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh 71

3.3. Đánh giá chung về thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh

Bắc Ninh 104

Chƣơng 4. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƢ CỦA DOANH

NGHIỆP VÀO NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH 119

4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp và quan điểm thu hút đầu tư của doanh

nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 119

4.2. Giải pháp Ðẩy mạnh thu hút Ðầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp

tỉnh Bắc Ninh 130

KẾT LUẬN 149

KIẾN NGHỊ 152

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY