Luận án Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn tại thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

MỤC LỤC. ii

DANH MỤC CHỮ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC BẢNG. vii

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. viii

DANH MỤC PHỤ LỤC . ix

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1

1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu . 1

1.2 Mục tiêu của nghiên cứu. 7

1.3 Câu hỏi nghiên cứu. 8

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8

1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu . 9

1.5.1 Ý nghĩa về mặt phương pháp. 9

1.5.2 Ý nghĩa về thực tiễn nghiên cứu . 10

1.5.3 Ý nghĩa về mặt chính sách. 10

1.6. Cấu trúc luận án. 10

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN . 13

2.1 Đất đai, sở hữu đất đai và thu hồi đất . 13

2.1.1 Sở hữu và sử dụng đất đai ở Việt Nam . 13

2.1.2 Qui trình thu hồi đất của Việt Nam được áp dụng trong tình huống nghiên cứu 16

2.2 Hành vi ra quyết định của nông hộ. 19

2.2.1 Lý thuyết nông hộ tối đa hóa lợi nhuận. 19

2.2.2 Lý thuyết nông hộ tối đa hóa lợi ích . 20

2.2.3 Lý thuyết nông hộ ghét rủi ro . 22

2.2.4 Đánh giá chung về nhóm lý thuyết ra quyết định của nông hộ . 23

2.3 Sinh kế hộ gia đình . 24

2.3.1 Sinh kế. 24

2.3.2 Các tài sản sinh kế. 27

2.3.3 Bối cảnh tổn thương . 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY