Luận án Thông tin chính trị - Xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾNĐỀ TÀI 6

1.1. Những công trình đề cập đến thông tin, thông tin chính trị - xã

hội, vai trò thông tin, ra quyết định quản lý 6

1.2. Những công trình đề cập đến tác động của thông tin trong quản

lý, về thực trạng môi trường thông tin và đội ngũ cán bộ chủ chốt

cấp cơ sở 14

Chương 2: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VỚI VIỆC RA QUYẾT

ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ -

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 22

2.1. Thông tin chính trị - xã hội - bản chất, đặc điểm 22

2.2. Vai trò của thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định

của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 40

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của thông tin

chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ

chốt cấp cơ sở 65

Chương 3: MÔI TRƯỜNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ

VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ

HỘI ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP

CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG

VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 76

3.1. Thực trạng môi trường thông tin chính trị - xã hội vùng Đồng

bằng sông Hồng 76

3.2. Thực trạng phát huy vai trò thông tin chính trị - xã hội đối với

việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng

Đồng bằng sông Hồng hiện nay 94

3.3. Một số vấn đề đặt ra từ hiện trạng môi trường thông tin và thực

trạng phát huy thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết

định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông

Hồng hiện nay 110

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY

VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG

VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ

CHỐT CẤP CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

HIỆN NAY 119

4.1. Một số phương hướng cần thực hiện trong việc phát huy vai trò của

thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết định của đội ngũ cán

bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay 119

4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của

thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán

bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay 127

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 163

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY