Luận án Thiết kế đồ họa Việt Nam trong mối liên hệ với mỹ thuật truyền thống

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .3

MỞ ĐẦU .4

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN.16

1.1. Cơ sở lý thuyết, lý luận về Thiết kế Đồ họa .16

1.2. Cơ sở lý thuyết, lý luận về Mỹ thuật truyền thống Việt .34

1.3. Cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa Thiết kế đồ họa Việt Nam với Mỹ thuật truyền

thống .55

Tiểu kết chương 1 .60

CHưƠNG 2: SỰ VẬN DỤNG MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG TRONG THIẾT KẾ

ĐỒ HỌA VIỆT NAM.62

2.1. Những thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế đồ họa

Việt Nam.62

2.2. Những hạn chế trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế đồ hoạ Việt

Nam giai đoạn từ 1986 đến nay.84

Tiểu kết chương 2 .95

CHưƠNG 3: NHỮNG BÀN LUẬN RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .97

3.1. Nhận thức về mối liên hệ giữa Mỹ thuật truyền thống với Nghệ thuật Thiết kế Đồ

họa Việt Nam đương đại.97

3.2. Nhận thức về vai trò, giới hạn ảnh hưởng của Mỹ thuật truyền thống trong Thiết

kế Đồ họa Việt Nam đương đại .101

3.3. Kinh nghiệm thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế đồ

hoạ Nhật Bản, Trung Quốc và một số design mang bản sắc Việt 111

3.4. Một vài nhận thức rút ra trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế Đồ

họa Việt Nam đương đại.117

3.5. Một số đề xuất cho Thiết kế Đồ họa Việt Nam hiện nay.131

Tiểu kết chương 3 .138

KẾT LUẬN.140

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .148

TÀI LIỆU THAM KHẢO .149

GIẢI THÍCH MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .157

PHỤ LỤC .160

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY