Luận án Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 8

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 8

1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài và

những vấn đề cần đặt ra 26

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 34

2.1. Quyền sử dụng đất nông nghiệp - hàng hoá đặc biệt 34

2.2. Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp 50

Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 66

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới thị trường

quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 66

3.2. Thực trạng các yếu tố của thị trường quyền sử dụng đất nông

nghiệp ở Vĩnh Phúc 74

Chương 4: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT

TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 113

4.1. Một số quan điểm phát triển kinh tế xã hội có tác động đến việc

sử dụng đất và ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất

nông nghiệp 113

4.2. Phương hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn

đến năm 2030 120

4.3. Giải pháp phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

ở tỉnh Vĩnh Phúc 131

KẾT LUẬN 142

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 144

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 145

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY