Luận án Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG7

1.1. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến thị trường lao động 7

1.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến thị

trường lao động19

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 23

2.1. Quan niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường lao động 23

2.2. Các yếu tố, nội dung và xu hướng phát triển của thị trường lao động 40

2.3. Kinh nghiệm một số tỉnh của Việt Nam về phát triển thị trường lao

động có thể vận dụng vào phát triển thị trường lao động ở tỉnhThái Nguyên61

Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 74

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ở tỉnh Thái Nguyên có ảnh

hưởng đến thị trường lao động74

3.2. Tình hình thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên từ năm 2004đến năm 201382

3.3. Đánh giá chung về thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên từ năm

2004 đến năm 2013112

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

LAO ĐỘNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020124

4.1. Dự báo về thị trường lao động và phương hướng phát triển thị

trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020124

4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường lao động ở

tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020129

KẾT LUẬN 147

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN150

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY