Luận án Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6

Chương 1: THẨM TRA, XÁC MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA

CỦA ĐẢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN

VÀ THỰC TIỄN 31

1.1. Khái quát về công tác kiểm tra của Đảng 31

1.2. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng 39

Chương 2: THẨM TRA, XÁC MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA

CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG,

NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 73

2.1. Thực trạng hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm

tra của Đảng hiện nay 73

2.2. Nguyên nhân thực trạng hoạt động thẩm tra, xác minh trong

công tác kiểm tra của Đảng hiện nay 89

2.3. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra qua thực trạng hoạt động

thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng 103

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM

THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG THẨM TRA, XÁC

MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG GIAI

ĐOẠN HIỆN NAY 112

3.1. Dự báo một số tình hình có liên quan và phương hướng hoạt động

thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng trong thờigian tới 112

3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động thẩm tra, xác

minh trong công tác kiểm tra của Đảng 118

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI 152

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

PHỤ LỤC 172

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY