Luận án Sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc của cộng hòa Ấn Độ trong giai đoạn 1950 - 1964

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6

1.1. Các kết quả nghiên cứu đã công bố 6

1.2. Những vấn đề chưa được giải quyết nhìn từ phía Việt Nam 21

1.3. Những vấn đề luận án tập trung làm rõ 22

Chương 2: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ NGHIỆP CỦNG

CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA ẤN ĐỘ TRONG GIAI ĐOẠN

1950 - 1964 24

2.1. Tình hình thế giới và khu vực Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 24

2.2. Tình hình Ấn Độ sau khi được tự trị 31

Chương 3: NỘI DUNG CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG

HÒA ẤN ĐỘ TRONG GIAI ĐOẠN 1950 - 1964 51

3.1. Trên lĩnh vực kinh tế 51

3.2. Trên lĩnh vực chính trị 61

3.3. Trên lĩnh vực ngoại giao 75

3.4. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh 99

3.5. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội 110

Chương 4: NHẬN XÉT VỀ SỰ NGHIỆP CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

CỦA CỘNG HÒA ẤN ĐỘ TRONG GIAI ĐOẠN 1950 - 1964 VÀ KINH

NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 117

4.1. Đánh giá chung 117

4.2. Kinh nghiệm từ sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc của Cộng hòa

Ấn Độ đối với các nước đang phát triển 143

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN

QUAN TỚI LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

CHÚ GIẢI 161

PHỤ LỤC 164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY