Luận án Sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 9

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 9

1.2. Cơ sở lý luận 28

Chương 2: KHÁI LƢỢC VỀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI, LÀNG NGHỀ TRIỀU

KHÚC, THIẾT NG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ LÀNG NGHỀ40

2.1. Khái lược làng nghề Hà Nội 40

2.2. Làng nghề truyền thống Triều Khúc và Thiết Úng 50

2.3. Nhân tố tác động đến sự biến đổi văn hoá làng nghề Hà Nội 62

Chương 3: SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN

THỐNG TRIỀU KHÚC VÀ THIẾT ÚNG77

3.1. Biến đổi lĩnh vực văn hóa vật chất và cảnh quan môi trường 77

3.2. Biến đổi lĩnh vực văn hóa tổ chức cộng đồng 92

3.3. Biến đổi lĩnh vực văn hóa tinh thần 106

Chương 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BÀN LUẬN VÀ CÁC NHÓM GIẢI

PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY VĂN HÓA LÀNG NGHỀTRUYỀN THỐNG122

4.1. Một số vấn đề cần bàn luận 122

4.2. Các nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy văn hoá làng nghề truyền thống 132

KẾT LUẬN 147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 150

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151

PHỤ LỤC 164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY