Luận án Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ theo tiếp cận tập thô dung sai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.1

LỜI CẢM ƠN.2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ.6

BẢNG CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT.7

DANH MỤC HÌNH, BẢNG.8

MỞ ĐẦU.9

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ.18

1.1. Hệ thông tin và mô hình tập thô truyền thống.18

1.1.1. Hệ thông tin.18

1.1.2. Mô hình tập thô truyền thống.19

1.1.3. Bảng quyết định đầy đủ.21

1.1.4. Tập rút gọn và tập lõi .22

1.2. Hệ thông tin không đầy đủ và mô hình tập thô dung sai.23

1.2.1. Hệ thông tin không đầy đủ.23

1.2.2. Mô hình tập thô dung sai .24

1.2.3. Bảng quyết định không đầy đủ.27

1.3. Các khái niệm về tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ.29

1.3.1. Tập rút gọn dựa trên hàm quyết định suy rộng .29

1.3.2. Tập rút gọn dựa trên miền dương.30

1.3.3. Tập rút gọn dựa trên độ đo lượng thông tin .30

1.3.4. Tập rút gọn dựa trên ma trận phân biệt .30

1.3.5. Tập rút gọn dựa trên ma trận dung sai.31

1.3.6. Tập rút gọn dựa trên hàm phân bố, hàm ấn định .32

1.3.7. Tập rút gọn dựa trên metric.32

1.4. Kết luận chương 1 .334

CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT PHÂN NHÓM VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP

RÚT GỌN THUỘC TÍNH TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐẦY ĐỦ.34

2.1. Mở đầu.34

2.2. Đề xuất phân nhóm các phương pháp rút gọn thuộc tính .35

2.2.1 Bảng ký hiệu các tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ .36

2.2.2 Mối liên hệ giữa các khái niệm tập rút gọn RD, RI, RTM.37

2.2.3 Mối liên hệ giữa Rvà RP.40

2.2.4 Mối liên hệ giữa RDvà R.41

2.2.5 Mối liên hệ giữa Rvà R.44

2.2.6 Đề xuất phân nhóm các phương pháp rút gọn thuộc tính .45

2.3. Đánh giá các phương pháp rút gọn thuộc tính.48

2.3.1. Luật quyết định và các độ đo đánh giá hiệu năng .48

2.3.2. Đề xuất các độ đo mới đánh giá hiệu năng tập luật quyết định .54

2.3.3. Nghiên cứu sự thay đổi giá trị các độ đo đề xuất trên các tập rútgọn .57

2.3.4. Thử nghiệm sự thay đổi giá trị các độ đo đề xuất trên các tập rútgọn .60

2.3.5. Lựa chọn, đánh giá các phương pháp rút gọn thuộc tính.65

2.4. Kết luận chương 2 .67

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN THUỘC TÍNH TRONG

BẢNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐẦY ĐỦ.68

3.1. Mở đầu.68

3.2. Chọn tập đối tượng đại diện cho bài toán rút gọn thuộc tính.68

3.2.1. Chọn tập đối tượng đại diện cho hệ thông tin không đầy đủ.69

3.2.2. Chọn tập đối tượng đại diện cho bảng quyết định không đầy đủ .73

3.3. Phương pháp rút gọn thuộc tính sử dụng lượng thông tin mở rộng có điềukiện .785

3.3.1. Độ đo lượng thông tin mở rộng .79

3.3.2. Xây dựng lượng thông tin mở rộng có điều kiện .80

3.3.3. Rút gọn thuộc tính sử dụng lượng thông tin mở rộng có điều kiện82

3.3.4. Thử nghiệm và đánh giá kết quả.87

3.4. Phương pháp rút gọn thuộc tính sử dụng hàm quan hệ.91

3.4.1. Ma trận quan hệ và hàm quan hệ .92

3.4.2. Rút gọn thuộc tính sử dụng hàm quan hệ .95

3.4.3. Thử nghiệm và đánh giá kết quả.98

3.5. Kết luận chương 3.100

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY