Luận án Quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI LUẬN ÁN 7

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về đói nghèo và quản lý nhà nước nhằm phát

triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam 7

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về đói nghèo, dịch vụ cho người

nghèo và quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với

người nghèo ở Hà Nội 14

1.3. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 17

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở

CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN

ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO 21

2.1. Người nghèo và các dịch vụ cần thiết cho người nghèo 21

2.2. Khái niệm, nội dung và các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước cấp

tỉnh, thành phố nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo 38

2.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với

người nghèo ở trong nước và quốc tế 52

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN

CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 72

3.1. Thực trạng đói nghèo và các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo trên địa

bàn thành phố Hà Nội 72

3.2. Thực trạng quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội nhằm phát triển các

dịch vụ cơ bản đối với người nghèo 95

3.3. Đánh giá chung về quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản

đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 114

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ NHẰM PHÁT TRIỂN

CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 124

4.1. Bối cảnh hiện nay và phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm phát

triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 124

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm phát triển các dịch vụ

cơ bản đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 134

KẾT LUẬN 147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 149

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150

PHỤ LỤC 161

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY