Luận án Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN5

1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án 5

1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài luận án 15

1.3. Những kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 26

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘCTRUNG ƯƠNG28

2.1. Những vấn đề chung về đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương 28

2.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản

lý nhà nước đối với đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương36

2.3. Kinh nghiệm quản lý đất đô thị của một số thành phố trên thế giới,

trong nước và bài học rút ra cho thành phố Đà Nẵng61

Chương 3: THỰC TRẠNG ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI

VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG68

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và thực trạng đất đô thị của thành

phố Đà Nẵng68

3.2. Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng 72

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐẾN NĂM 2020109

4.1. Một số quan điểm cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với

đất đô thị của thành phố Đà Nẵng109

4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành

phố Đà Nẵng133

KẾT LUẬN 139

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN145

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 146

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY