Luận án Quan điểm Mác-Xít về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀTÀI.7

1.1. Nghiên cứu ngoài Mác-xít về nhân cách .8

1.2. Nghiên cứu Mác-xít về nhân cách .13

1.3. Nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam .18

1.3.1. Nghiên cứu dưới góc độ tâm lý học .18

1.3.2. Nghiên cứu dưới góc độ đạo đức học.21

1.3.3. Nghiên cứu từ góc độ văn học và văn hóa học .23

1.3.4. Nghiên cứu từ góc độ liên ngành khoa học xã hội.25

1.3.5. Nghiên cứu dưới góc độ triết học.29

1.3.6. Những nghiên cứu về ý nghĩa quan điểm Mác-xit về nhân cách đối với nghiên

cứu con người Việt Nam. .30

1.4. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu .31

CHưƠNG 2. QUAN ĐIỂM MÁC – LÊNIN VỀ CON NGưỜI - NỀN TẢNG LÝ

LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP LUẬN CHO NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH .34

2.1. Quan điểm Mác - Lênin về con người – nền tảng lý luận cho nghiên cứu nhâncách .34

2.1.1. Nguồn gốc, bản chất của con người theo quan điểm Mác - Lênin.35

2.1.2. Quan điểm Mác - Lênin về giải phóng con người, phát huy tính chủ động của

con người, xây dựng con người phát triển hài hòa, toàn diện .43

2.2. Những định hướng phương pháp luận trong nghiên cứu nhân cách từ quan

điểm Mác - Lênin về con người.48

2.2.1. Nguyên tắc hoạt động theo quan điểm Mác - Lênin - cơ sở phương pháp luận

quan trọng đối với nghiên cứu nhân cách .48

2.2.2. Những định hướng phương pháp luận khác trong nghiên cứu nhân cách từ quan

điểm Mác - Lênin về con người .54

KẾT LUẬN CHưƠNG 2.61

CHưƠNG 3. MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÂN CÁCH

THEO QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT.633.1. Khái niệm nhân cách .63

3.1.1. Phân biệt nhân cách với các khái niệm liên quan khác.63

3.1.2. Khái niệm nhân cách theo cách tiếp cận của triết học Mác-xít.67

3.2. Đặc trưng và cấu trúc của nhân cách .76

3.2.1. Đặc trưng của nhân cách .76

3.2.2. Cấu trúc của nhân cách.83

3.3. Những yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách .87

3.3.1. Yếu tố sinh học - điều kiện, tiền đề cho sự hình thành và phát triển nhân cách.88

3.3.2. Tính quyết định của yếu tố xã hội đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.95

KẾT LUẬN CHưƠNG 3.102

CHưƠNG 4. Ý NGHĨA CỦA QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT VỀ NHÂN CÁCH ĐỐI

VỚI NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH CON NGưỜI VIỆT NAM.104

4.1. Những yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với nghiên cứu nhân cách con người Việt

Nam hiện nay .104

4.1.1. Những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn đời sống xã hội.104

4.1.2. Những yêu cầu đặt ra từ thực tế nghiên cứu nhân cách.107

4.2. Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận Mác-xit về nhân cách trong

nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam .110

4.2.1. Nguyên tắc hoạt động trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.110

4.2.2. Nguyên tắc hệ thống trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam .112

4.2.3. Nguyên tắc lịch sử trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam .114

4.3. Xác định nội dung nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam theo quan điểm

Mác-xit .119

4.3.1. Các nhân tố chủ yếu tác động đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay theo

quan điểm Mác-xít.119

4.3.2. Những phẩm chất xã hội chủ yếu trong nhân cách con người Việt Nam hiện nay128

KẾT LUẬN CHưƠNG 4.138

KẾT LUẬN .140

DANH MUC̣ CÔNG TRÌNH KHOA HỌCCỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN

LUÂṆ Á N.143

TÀI LIỆU THAM KHẢO .144

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY