Luận án Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia từ năm 1957 đến 1990

Mục lục

Trang

mở đầu 1

Chư­ơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 7

1.1. Các kết quả nghiên cứu đã công bố 9

1.2. Những vấn đề nhìn từ phía Việt Nam để nghiên cứu, rút kinh nghiệm 21

1.3. Những vấn đề luận án tập trung làm rõ 22

Chư­ơng 2: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH

CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LIÊN BANG MALAYA/MALAYSIA

TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990 24

2.1 Khái quát lịch sử đấu tranh chống thực dân Anh của Malaya từ

năm 1511 đến năm 1957 24

2.2. Một số nhân tố quốc tế và khu vực ảnh hưởng đến tiến trình

củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia 41

Chư­ơng 3: NỘI DUNG CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LIÊN BANG

MALAYA/MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990 56

3.1 Giai đoạn 1957 - 1969: đấu tranh vì nhà nước Liên bang và

củng cố nền chính trị, kinh tế tự chủ 57

3.2. Giai đoạn 1969 - 1990: thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với

công bằng xã hội, hài hòa dân tộc và hội nhập quốc tế 90

Ch­ương 4: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

CỦA LIÊN BANG MALAYA/MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN

NĂM 1990 VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG

PHÁT TRIỂN 115

4.1 Nhận xét về quá trình củng cố độc lập dân tộc của Malaysia 115

4.2. Kinh nghiệm từ Malaysia đối với các nước đang phát triển 132

kÕt luËn 148

NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI

ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY