Luận án Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kinh tế nhà nước Việt Nam

Mục lục Mục lục Phụ bìa Phụ bìa Lời cam đoan . 2Danh mục các từ viết tắt . 4Danh mục sơ đồ . 5Mở đầu . 6Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN . 151.1. Những vấn đề chung về Nhà nước và KTNN .15 1.2 Mô hình tổ chức cơ quan KTNN .34 1.3 Cơ chế hoạt động của KTNN.47 1.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của một số nước trên thế giới – Bài học kinh nghiệm.65 Kết luận chương 1 . 75Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam .782.1. Quá trình hình thành và phát triển của KTNN Việt Nam .78 2.2 Mô hình tổ chức KTNN Việt nam.92 2.3 Cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam.102 2.4. Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN.117 Kết luận chương 2 . 133Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam .1363.1 Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động KTNN Việt Nam.136 3.2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện mô hình tổ chức KTNN .144 3.3 Giải pháp cụ thể hoàn thiện cơ chế hoạt động KTNN .154 3.4 Các giải pháp khác .185 Kết luận chung . 188Một số công trình khoa học Một số công trình khoa học của tác giả có liên quan đến luận án . 190Tài liệu tham khảo . 191

Mục lục Mục lục

Phụ bìa Phụ bìa

Lời cam đoan . 2

Danh mục các từ viết tắt . 4

Danh mục sơ đồ . 5

Mở đầu . 6

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô

hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN . 15

1.1. Những vấn đề chung về Nhà nước và KTNN .15

1.2 Mô hình tổ chức cơ quan KTNN .34

1.3 Cơ chế hoạt động của KTNN.47

1.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của một số nước trên

thế giới – Bài học kinh nghiệm.65

Kết luận chương 1 . 75

Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơchế hoạt động

của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam .78

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của KTNN Việt Nam .78

2.2 Mô hình tổ chức KTNN Việt nam.92

2.3 Cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam.102

2.4. Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN.117

Kết luận chương 2 . 133

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và

cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam .136

3.1 Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt

động KTNN Việt Nam.136

3.2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện mô hình tổ chức KTNN .144

3.3 Giải pháp cụ thể hoàn thiện cơ chế hoạt động KTNN .154

3.4 Các giải pháp khác .185

Kết luận chung . 188

Một số công trình khoa học Một số công trình khoa học của tác giả có liên quan đến luận án . 190

Tài liệu tham khảo . 191

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY