Luận án Phát triển nhân lực tại tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 7

1.1. Các công trình nghiên cứu về phát triển nhân lực ở phạm vi vĩ mô 7

1.2. Các công trình nghiên cứu về phát triển nhân lực ở phạm vi vi mô 14

1.3. Kết luận rút ra từ những nghiên cứu về phát triển nhân lực và hướng

nghiên cứu của đề tài luận án 19

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

TẠI TẬP ĐOÀN KINH TẾ 22

2.1. Khái niệm, nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực tại tập đoànkinh tế 22

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực tại tập đoàn kinh tế 40

2.3. Kinh nghiệm phát triển nhân lực ở một số tập đoàn kinh tế và bài học rút ra

cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 49

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN

CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 60

3.1. Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 60

3.2. Thực trạng phát triển nhân lực tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng

sản Việt Nam giai đoạn 2006 - 2014 64

3.3. Đánh giá chung về phát triển nhân lực tại Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam 91

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐẾN

NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 113

4.1. Phương hướng phát triển nhân lực tại Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam 113

4.2. Giải pháp phát triển nhân lực tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 125

4.3. Một số kiến nghị 146

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 162

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY