Luận án Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Viêt Nam trong quá trình hội nhập

MỤC LỤC TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG CHỮCÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒMỞ ĐẦU. 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN CHUNG VỀPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾBIẾN RAU QUẢTRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP . 9 1.1. Đặc điểm và vai trò của công nghiệp chếbiến rau quả . 9 1.2. Xu thếphát triển và một sốchỉtiêu đánh giá trình độphát triển của công nghiệp chếbiến rau quả . 21 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới sựphát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 27 1.4. Kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thếgiới trong phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 45 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾBIẾN RAU QUẢ ỞVIỆT NAM . 53 2.1. Sơlược quá trình hình thành và phát triển công nghiệp chếbiến rau quả ởViệt Nam. 53 2.2. Thực trạng phát triển công nghiệp chếbiến rau quả ởViệt Nam. 57 2.3. Đánh giá tổng quát sựphát triển công nghiệp chếbiến rau quảởViệt Nam. 102 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾBIẾN RAU QUẢ ỞVIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP . 109 3.1. Quan điểm phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 109 3.2. Định hướng phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 110 3.3. Biện pháp phát triển công nghiệp chếbiến rau quả ởViệt Nam trong quá trình hội nhập. 119 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 159 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 162 PHỤLỤC . 167

MỤC LỤC

TRANG PHỤBÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

BẢNG CHỮCÁI VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN CHUNG VỀPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

CHẾBIẾN RAU QUẢTRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP . 9

1.1. Đặc điểm và vai trò của công nghiệp chếbiến rau quả . 9

1.2. Xu thếphát triển và một sốchỉtiêu đánh giá trình độphát triển

của công nghiệp chếbiến rau quả . 21

1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới sựphát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 27

1.4. Kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thếgiới trong

phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 45

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾBIẾN RAU

QUẢ ỞVIỆT NAM . 53

2.1. Sơlược quá trình hình thành và phát triển công nghiệp chếbiến

rau quả ởViệt Nam. 53

2.2. Thực trạng phát triển công nghiệp chếbiến rau quả ởViệt Nam. 57

2.3. Đánh giá tổng quát sựphát triển công nghiệp chếbiến rau quả

ởViệt Nam. 102

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ

BIẾN RAU QUẢ ỞVIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP . 109

3.1. Quan điểm phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 109

3.2. Định hướng phát triển công nghiệp chếbiến rau quả . 110

3.3. Biện pháp phát triển công nghiệp chếbiến rau quả ởViệt Nam

trong quá trình hội nhập. 119

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 159

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 161

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 162

PHỤLỤC . 167

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY