Luận án Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN KHU

CÔNG NGHIỆP THEO HưỚNG BỀN VỮNG .7

1.1. Các nghiên cứu về mô hình phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực.7

1.2. Các nghiên cứu thực tiễn về phát triển bền vững các khu công nghiệp ở

các nước và Việt Nam .10

1.3. Tổng hợp những vấn đề đã nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo củaluận án.18

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG

NGHIỆP THEO HưỚNG BỀN VỮNG .22

2.1. Một số vấn đề lý luận chung về khu công nghiệp.22

2.2. Cơ sở lý luận nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững.29

2.3. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển khu công nghiệp theo

hướng bền vững và bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng .52

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO

HưỚNG BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.61

3.1. Khái quát về các khu công nghiệp và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

của thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng đến phát triển các khu công

nghiệp theo hướng bền vững .61

3.2. Thực trạng phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành

phố Đà Nẵng giai đoạn 2001 – 2014 .66

3.3. Đánh giá phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố

Đà Nẵng theo các tiêu chí.83

3.4. Đánh giá chung về phát triển các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng

theo hướng bền vững .113

Chương 4: PHưƠNG HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP THEO HưỚNG BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.125

4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển các khu công nghiệp ở

thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững.1254.2. Giải pháp chủ yếu để phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền

vững ở thành phố Đà Nẵng.134

4.3. Một số kiến nghị .158

KẾT LUẬN.160

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.162

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .163

PHỤ LỤC. 171

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY