Luận án Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 9

1.1. Những nghiên cứu lý thuyết về quá trình hình thành và phát triển các

khu công nghiệp 9

1.2. Những nghiên cứu về phát triển bền vững các khu công nghiệp ở các

nước và Việt Nam 18

1.3. Định hướng nghiên cứu trong luận án 22

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN

VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 24

2.1. Khái niệm phát triển bền vững khu công nghiệp và các tiêu chí đánh giá 24

2.2. Nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững các khu công nghiệp 43

2.3. Kinh nghiệm phát triển bền vững các khu công nghiệp của một số quốc

gia và địa phương 56

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 71

3.1. Thuận lợi và khó khăn về môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Nguyên 71

3.2. Thực trạng phát triển bền vững khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 74

3.3. Thực trạng tổ chức bộ máy của ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên 93

3.4. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn

tỉnh Thái Nguyên 96

Chương 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI

PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 119

4.1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn để phát triển bền vững các khu công

nghiệp giai đoạn 2015-2020 119

4.2. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững các khu công

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian tới 120

4.3. Giải pháp tiếp tục phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn

tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 124

4.4. Kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các

Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân tỉnh 139

KẾT LUẬN 144

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 146

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY