Luận án Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng hải quan Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 9

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 9

1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU QUA

BIÊN GIỚI CỦA LỰC LƯỢNG HẢI QUAN 26

2.1. Khái niệm và vai trò pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh

phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan 26

2.2. Nội dung của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng,

chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan 38

2.3. Những điều kiện bảo đảm của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong

đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng

Hải quan 42

2.4. Pháp chế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới

của Hải quan một số nước trên thế giới và những kinh nghiệm

gợi mở đối với Hải quan Việt Nam 49

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU QUA BIÊN

GIỚI CỦA LỰC LƯỢNG HẢI QUAN VIỆT NAM 60

3.1. Khái quát về tình hình buôn lậu ở Việt Nam và chức năng đấu tranh

phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan Việt Nam 60

3.2. Thực trạng pháp luật phòng, chống buôn lậu qua biên giới của

lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay 70

3.3. Thực trạng thực hiện pháp luật trong hoạt động đấu tranh phòng,

chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam

hiện nay 83

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG,

CHỐNG BUÔN LẬU QUA BIÊN GIỚI CỦA LỰC LƯỢNG

HẢI QUAN VIỆT NAM HIỆN NAY 105

4.1. Quan điểm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu

tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải

quan hiện nay 105

4.2. Giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu

tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải

quan Việt Nam hiện nay 112

KẾT LUẬN 155

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 161

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY