Luận án Phân tích tài liệu từ ở nam bộ bằng phép biến đổi wavelet

MỤC LỤC Lời cam đoan iiLời cảm ơn iiiMục lục ivDanh mục các ký hiệu và các chữviết tắt viiDanh mục các bảng viiiDanh mục các hình vẽvà đồthị ixMỞ ĐẦU 01 PHẦN 1 LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET 05 1.1Mở đầu 05 1.2Phép biến đổi wavelet liên tục 061.2.1 Giới thiệu 06 1.2.2 Phép biến đổi thuận 081.2.3 Các tính chất của hàmwavelet 09 1.2.4 Biểu diễn các hệsốwavelet 10 1.2.5 Pháp biến đổi wavelet nghịch 111.2.6 Phép biến đổi wavelet liên tục hai chiều và nhiều chiều 121.2.7 Tiêu chuẩn chọn hàmwavelet 13 1.2.8 Mật độnăng lượng 17 1.2.9 Rời rạc hóa biến đổi wavelet liên tục 18 1.2.10 Hiệu ứng biên 19 1.3Phép biến đổi wavelet rời rạc 231.3.1 Giới thiệu 23 1.3.2 Biến đổi wavelet rời rạc và phân tích đa phân giải 231.3.3 Phép biến đổi wavelet rời rạc hai chiều 251.3.4 Tách trường và lọc nhiễu 261.4Kết luận 27 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH BIÊN ĐA TỈLỆÁP DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀILIỆU TỪ2.1Mở đầu 282.2Phương pháp xác định biên đa tỉlệ 292.2.1 Các khái niệm 292.2.2 Phương pháp xác định biên đa tỉlệ 31 2.3Phép chuyển trường lên 36 2.3.1 Phương pháp chuyển trường lên trong miền không gian 37 2.3.2 Phương pháp chuyển trường lên trong miền sốsóng 392.4Kết luận 40PHẦN 2 THỰC NGHIỆM CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC HÀM WAVELET VÀ TÍNH CHỈSỐCẤU TRÚC 41 3.1Mở đầu 41 3.2Xây dựng các hàmwavelet trong phân tích tài liệu từ 41 3.2.1 Xác định hàmlàmtrơn 423.2.2 Wavelet Poisson của Moreau – Phương pháp Gradien 42 3.2.3 Wavelet Poisson-Hardy – Phương pháp Laplaxien 44 3.2.4 Xác định vịtrí và độsâu của nguồn trường 463.3Tạo hàmwavelet Poisson – Hardy trong Matlab 47 3.4Xác định chỉsốcấu trúc của nguồn 50 3.4.1 Khái niệm 50 3.4.2 Xác định chỉsốcấu trúc 51 3.5Kết luận 55CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TRƯỜNG TỪCỦA CÁC MÔHÌNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 56 4.1 Mở đầu 56 4.2Môhình toán 56 4.2.1 Môhình một – Nguồn trường là hình trụnằmngang dài vô hạn 574.2.2 Môhình hai – Nguồn trường là nửa tấm phẳng mỏng nằmngang 60 4.2.3 Môhình ba – Nguồn trường là quảcầu 634.2.4 Môhình bốn – Nguồn trường là một vỉa cắmnghiêng 65 4.2.5 Môhình năm –Nguồn trường là một đa giác 68 4.3Giới thiệu môhình thực nghiệm 714.3.1 Địa điểm 714.3.2 Giới thiệu máy đo – TừkếPrôton PM–2 72 4.3.3 Thời điểm đo 72 4.3.4 Hiệu chỉnh trường từbình thường 72 4.3.5 Giới thiệu các mô hình 73 4.4Kết quả đo và phân tích các môhình thực nghiệm 73 4.4.1 Môhình một – Phuy sắt đặt nằmngang 73 4.4.2 Môhình hai – Phuy sắt đặt thẳng đứng 75 4.4.3 Môhình ba – Phuy sắt và bình ga đặt nằmngang 78 4.4.4 Môhình bốn – Phuy sắt và bình ga đặt thẳng đứng 81 4.5Kết luận 83 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀILIỆU TỪ ỞNAM BỘ 84 5.1Mở đầu 84 5.2Các đứt gãy trong vùng nghiên cứu 855.2.1 Nhóm đứt gãy theo phương Tây Bắc – Đông Nam 86 5.2.2 Nhóm đứt gãy theo phương Đông Bắc – Tây Nam 88 5.2.3 Nhóm đứt gãy theo phương kinh tuyến và á kinh tuyến 895.2.4 Nhóm đứt gãy theo phương vĩtuyến và á vĩtuyến 895.3 Đặc điểm các dịthường từ 905.3.1 Các dịthường mạnh ởTây Ninh và phía Bắc TP. HồChí Minh 90 5.3.2 Các dịthường mạnh ởvùng nâng SàiGòn (phía NamTP. HồChí Minh) và vùng nâng Sóc Trăng 91 5.3.3 Các dịthường thuộc vùng trũng Đồng Tháp – CàMau 92 5.4Phân tích các tuyến đo từ ởNam bộ 925.4.1 Tuyến Cà Mau – An Giang 94 5.4.2 Tuyến Cà Mau – Trà Vinh 104 5.4.3 Tuyến Sóc Trăng – Long An 112 5.4.4 Tuyến Trà Vinh – Đồng Tháp 118 5.4.5 Tuyến Cà Mau – Sóc Trăng 1235.4.6 Tuyến Hà Tiên– Đồng Tháp 127 5.5Kết luận 131KẾT LUẬN 132 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 136TÀI LIỆU THAM KHẢO 137

MỤC LỤC

Lời cam đoan ii

Lời cảm ơn iii

Mục lục iv

Danh mục các ký hiệu và các chữviết tắt vii

Danh mục các bảng viii

Danh mục các hình vẽvà đồthị ix

MỞ ĐẦU 01

PHẦN 1 LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1: PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET 05

1.1Mở đầu 05

1.2Phép biến đổi wavelet liên tục 06

1.2.1 Giới thiệu 06

1.2.2 Phép biến đổi thuận 08

1.2.3 Các tính chất của hàmwavelet 09

1.2.4 Biểu diễn các hệsốwavelet 10

1.2.5 Pháp biến đổi wavelet nghịch 11

1.2.6 Phép biến đổi wavelet liên tục hai chiều và nhiều chiều 12

1.2.7 Tiêu chuẩn chọn hàmwavelet 13

1.2.8 Mật độnăng lượng 17

1.2.9 Rời rạc hóa biến đổi wavelet liên tục 18

1.2.10 Hiệu ứng biên 19

1.3Phép biến đổi wavelet rời rạc 23

1.3.1 Giới thiệu 23

1.3.2 Biến đổi wavelet rời rạc và phân tích đa phân giải 23

1.3.3 Phép biến đổi wavelet rời rạc hai chiều 25

1.3.4 Tách trường và lọc nhiễu 26

1.4Kết luận 27

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH BIÊN ĐA TỈLỆ

ÁP DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀILIỆU TỪ

2.1Mở đầu 28

2.2Phương pháp xác định biên đa tỉlệ 29

2.2.1 Các khái niệm 29

2.2.2 Phương pháp xác định biên đa tỉlệ 31

2.3Phép chuyển trường lên 36

2.3.1 Phương pháp chuyển trường lên trong miền không gian 37

2.3.2 Phương pháp chuyển trường lên trong miền sốsóng 39

2.4Kết luận 40

PHẦN 2 THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC HÀM WAVELET VÀ TÍNH CHỈSỐCẤU TRÚC 41

3.1Mở đầu 41

3.2Xây dựng các hàmwavelet trong phân tích tài liệu từ 41

3.2.1 Xác định hàmlàmtrơn 42

3.2.2 Wavelet Poisson của Moreau – Phương pháp Gradien 42

3.2.3 Wavelet Poisson-Hardy – Phương pháp Laplaxien 44

3.2.4 Xác định vịtrí và độsâu của nguồn trường 46

3.3Tạo hàmwavelet Poisson – Hardy trong Matlab 47

3.4Xác định chỉsốcấu trúc của nguồn 50

3.4.1 Khái niệm 50

3.4.2 Xác định chỉsốcấu trúc 51

3.5Kết luận 55

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TRƯỜNG TỪCỦA CÁC MÔHÌNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 56

4.1 Mở đầu 56

4.2Môhình toán 56

4.2.1 Môhình một – Nguồn trường là hình trụnằmngang dài vô hạn 57

4.2.2 Môhình hai – Nguồn trường là nửa tấm phẳng mỏng nằmngang 60

4.2.3 Môhình ba – Nguồn trường là quảcầu 63

4.2.4 Môhình bốn – Nguồn trường là một vỉa cắmnghiêng 65

4.2.5 Môhình năm –Nguồn trường là một đa giác 68

4.3Giới thiệu môhình thực nghiệm 71

4.3.1 Địa điểm 71

4.3.2 Giới thiệu máy đo – TừkếPrôton PM–2 72

4.3.3 Thời điểm đo 72

4.3.4 Hiệu chỉnh trường từbình thường 72

4.3.5 Giới thiệu các mô hình 73

4.4Kết quả đo và phân tích các môhình thực nghiệm 73

4.4.1 Môhình một – Phuy sắt đặt nằmngang 73

4.4.2 Môhình hai – Phuy sắt đặt thẳng đứng 75

4.4.3 Môhình ba – Phuy sắt và bình ga đặt nằmngang 78

4.4.4 Môhình bốn – Phuy sắt và bình ga đặt thẳng đứng 81

4.5Kết luận 83

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀILIỆU TỪ ỞNAM BỘ 84

5.1Mở đầu 84

5.2Các đứt gãy trong vùng nghiên cứu 85

5.2.1 Nhóm đứt gãy theo phương Tây Bắc – Đông Nam 86

5.2.2 Nhóm đứt gãy theo phương Đông Bắc – Tây Nam 88

5.2.3 Nhóm đứt gãy theo phương kinh tuyến và á kinh tuyến 89

5.2.4 Nhóm đứt gãy theo phương vĩtuyến và á vĩtuyến 89

5.3 Đặc điểm các dịthường từ 90

5.3.1 Các dịthường mạnh ởTây Ninh và phía Bắc TP. HồChí Minh 90

5.3.2 Các dịthường mạnh ởvùng nâng SàiGòn (phía NamTP. Hồ

Chí Minh) và vùng nâng Sóc Trăng 91

5.3.3 Các dịthường thuộc vùng trũng Đồng Tháp – CàMau 92

5.4Phân tích các tuyến đo từ ởNam bộ 92

5.4.1 Tuyến Cà Mau – An Giang 94

5.4.2 Tuyến Cà Mau – Trà Vinh 104

5.4.3 Tuyến Sóc Trăng – Long An 112

5.4.4 Tuyến Trà Vinh – Đồng Tháp 118

5.4.5 Tuyến Cà Mau – Sóc Trăng 123

5.4.6 Tuyến Hà Tiên– Đồng Tháp 127

5.5Kết luận 131

KẾT LUẬN 132

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 136

TÀI LIỆU THAM KHẢO 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY