Luận án Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

MỤC LỤC TRANG PHỤBÌA . i LỜI CAM ĐOAN. ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT . iv DANH MỤC CÁC BẢNG . viii DANH MỤC CÁC ĐỒTHỊ . xDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. xv LỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 9 1.1. Cơsởlý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động của các ngân hàng thương mại . 9 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu quảhoạt động của ngân hàng thương mại ởcác nước: tiếp cận phân tích định lượng . 58 Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM . 66 2.1. Thực trạng hoạt động của hệthống ngân hàng Việt Nam . 67 2.2. Những hạn chếvà nguyên nhân yếu kém của hệthống ngân hàng Việt Nam hiện nay. 79 2.3. Đo lường hiệu quảvà các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cách tiếp cận tham số(SFA) và phi tham số(DEA). 97 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM .125 3.1. Định hướng phát triển của hệthống ngân hàng Việt Nam .125 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động của hệthống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.130 3.3. Kiến nghịvềviệc hỗtrợcác giải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động của các ngân hàng thương mại ởViệt Nam .145KẾT LUẬN.147 CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ.150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .151 PHỤLỤC .163 iv

MỤC LỤC

TRANG PHỤBÌA . i

LỜI CAM ĐOAN. ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG . viii

DANH MỤC CÁC ĐỒTHỊ . x

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. xv

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU

HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 9

1.1. Cơsởlý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động

của các ngân hàng thương mại . 9

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu quả

hoạt động của ngân hàng thương mại ởcác nước: tiếp cận phân tích định

lượng . 58

Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM . 66

2.1. Thực trạng hoạt động của hệthống ngân hàng Việt Nam . 67

2.2. Những hạn chếvà nguyên nhân yếu kém của hệthống ngân hàng Việt

Nam hiện nay. 79

2.3. Đo lường hiệu quảvà các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động

của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cách tiếp cận tham số(SFA) và

phi tham số(DEA). 97

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT

ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM .125

3.1. Định hướng phát triển của hệthống ngân hàng Việt Nam .125

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động của hệthống ngân

hàng Việt Nam trong thời gian tới.130

3.3. Kiến nghịvềviệc hỗtrợcác giải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động của

các ngân hàng thương mại ởViệt Nam .145

KẾT LUẬN.147

CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ.150

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .151

PHỤLỤC .163

iv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY