Luận án Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan tới Quốc hội với tính chất là

cơ quan đại diện của nhân dân 6

1.2. Nhận xét về các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án và

những vấn đề tiếp tục được nghiên cứu trong luận án 15

CHưƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUỐC HỘI - CƠ QUAN

ĐẠI DIỆN CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 29

2.1. Khái niệm và vai trò của Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất

của Nhân dân Việt Nam 29

2.2. Các hình thức thể hiện Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của

Nhân dân và các đảm bảo để Quốc hội là cơ quan đại diện cao

nhất của Nhân dân 43

2.3. Quốc hội - cơ quan đại diện của Nhân dân ở các nước và những

bài học kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện cơ quan đại

diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam 60

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG QUỐC HỘI - CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO

NHẤT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 70

3.1. Sự hình thành và phát triển thiết chế Quốc hội - cơ quan đại diện

cao nhất của Nhân dân Việt Nam qua các bản Hiến pháp 70

3.2. Thực trạng thể hiện Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của

Nhân dân Việt Nam 77

3.3. Thực trạng các đảm bảo Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất

của Nhân dân Việt Nam 96

CHưƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO QUỐC HỘI - CƠ

QUAN ĐẠI DIỆN CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 123

4.1. Quan điểm đảm bảo Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của

Nhân dân Việt Nam 123

4.2. Các giải pháp đảm bảo Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của

Nhân dân Việt Nam 126

KẾT LUẬN 153

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY