Luận án Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI6

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 6

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 19

TIỂU KẾT CHưƠNG 1 29

Chương 2: VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH, PHÁT

TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRUYỀN THỐNG LÀO

30

2.1. Những vấn đề lý luận chung về văn hóa chính trị 30

2.2. Cơ sở hình thành và phát triển của văn hóa chính trị truyền thốngLào50

TIỂU KẾT CHưƠNG 2 66

Chương 3: NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ

TRUYỀN THỐNG LÀO67

3.1. Những nét khái quát của văn hóa chính trị truyền thống Lào 67

3.2. Những giá trị: độc lập và tự chủ, tự lực và tự cường 80

3.3. Những giá trị: yêu nước và đoàn kết dân tộc 93

3.4. Những giá trị: đề cao đạo lý, tôn trọng chính nghĩa và bảo vệ cônglý103

3.5. Những giá trị: hòa bình và hữu nghị, hợp tác và phát triển 112

TIỂU KẾT CHưƠNG 3 125Chương 4: Ý NGHĨA CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ

TRUYỀN THỐNG LÀO VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY126

4.1. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào góp phần định

hướng cho công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân làohiện nay126

4.2. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào với việc xây dựng

và phát triển đội ngũ cán bộ ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Làohiện nay135

4.3. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào trong việc phát

triển văn hóa chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay146

TIỂU KẾT CHưƠNG 4 160

KẾT LUẬN 161

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY