Luận án Những đóng góp của phan khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHAN KHÔI 9

1. Tình hình nghiên cứu về Phan Khôi ở trong nước 9

2. Tình hình nghiên cứu Phan Khôi ở ngoài nước 27

3. Những vấn đề đặt ra 31

Chương 1: THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ CỦA PHAN KHÔI NỬA

ĐẦU THẾ KỶ XX 33

1.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 33

1.2. Sự phát triển báo chí đầu thế kỷ XX 41

1.3. Thân thế và quá trình hoạt động báo chí của Phan Khôi 63

Chương 2: QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÁC TÁC

PHẨM BÁO CHÍ CỦA PHAN KHÔI 78

2.1. Quan điểm chính trị 79

2.2. Quan điểm xã hội 99

Chương 3: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHAN KHÔI ĐỐI VỚI PHÁT

TRIỂN TIẾNG VIỆT TRONG BÁO CHÍ 121

3.1. Những đóng góp của Phan Khôi với Việt ngữ học 123

3.2. Phát triển cách diễn đạt hiện đại vào ngôn ngữ báo chí 132

3.3. Phổ biến và phát triển tiếng Việt 141

Chương 4: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHAN KHÔI TRONG PHÁT

TRIỂN THỂ LOẠI TÁC PHẨM BÁO BÁO CHÍ VÀ KỸ

NĂNG LÀM BÁO 149

4.1. Quan điểm của Phan Khôi về nghề báo và những kỹ năng hoạt

động nghề nghiệp 150

4.2. Những đóng góp của Phan Khôi trong phát triển thể loại tiểu

phẩm báo chí 162

4.3. Những đóng góp của Phan Khôi trong phát triển thể loại bình

luận, chuyên luận 176

KẾT LUẬN 183

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 189

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1901

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY