Luận án Nhân lực để hiện đại hóa Hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 9

1.1. Những công trình nghiên cứu chủ yếu liên quan đến phạm vi

nghiên cứu của đề tài 9

1.2. Đánh giá khái quát về kết quả nghiên cứu của các công trình

khoa học đã công bố và những vấn đề cần được đi sâu nghiên

cứu tiếp 26

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHÂN LỰC ĐỂ HIỆN

ĐẠI HÓA HẢI QUAN TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 30

2.1. Khái quát chung về nhân lực hiện đại hóa hải quan trong hội

nhập quốc tế 30

2.2. Tiêu chí đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến nhân lực đáp ứng

yêu cầu hiện đại hóa Hải quan 52

2.3. Kinh nghiệm về đảm bảo nhân lực để hiện đại hóa hải quan

trong hội nhập quốc tế và bài học rút ra cho Hải quan Việt Nam 69

Chương 3: THỰC TRẠNG NHÂN LỰC ĐỂ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN

VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN

2011-2015 78

3.1. Tổng quan về hiện đại hóa Hải quan Việt Nam trong hội nhập

quốc tế 78

3.2. Thực trạng về nhân lực trong quá trình hiện đại hóa Hải quan

Việt Nam giai đoạn 2011-2015 86

3.3. Đánh giá chung về nhân lực theo yêu cầu hiện đại hóa Hải quan

Việt Nam trong hội nhập quốc tế 113

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

NHÂN LỰC ĐỂ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN VIỆT NAM

TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2025, TẦM

NHÌN 2035 127

4.1. Phương hướng phát triển nhân lực để hiện đại hóa hải quan trong

hội nhập quốc tế 127

4.2. Các giải pháp phát triển nhân lực để hiện đại hóa Hải quan Việt

Nam trong hội nhập quốc tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035 135

KẾT LUẬN 153

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158

PHỤ LỤC 165

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY