Luận án Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6

1.1. Các công trình nghiên cứu về quyền con người và bảo đảm quyền

con người 6

1.2. Các công trình nghiên cứu về nhà nước đối với việc bảo đảm quyền

con người 15

1.3. Những giá trị của các công trình liên quan đến luận án và những vấn đề

đặt ra mà luận án tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 26

2.1. Quyền con người và bảo đảm quyền con người 26

2.2. Nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người - Tầm quan trọng và

biểu hiện 43

Chương 3: NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN

CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ - THỰC TRẠNG

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 63

3.1. Hội nhập quốc tế và tác động của nó đến nhà nước trong việc bảo đảm

quyền con người ở Việt Nam 63

3.2. Thực trạng Nhà nước Việt Nam đối với việc bảo đảm quyền con người

trong điều kiện hội nhập quốc tế 76

3.3. Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện

hội nhập quốc tế hiện nay - Những vấn đề đặt ra 104

Chương 4: NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN

CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY -

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 112

4.1. Một số quan điểm cơ bản 112

4.2. Một số giải pháp chủ yếu 122

KẾT LUẬN 152

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 154

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156

PHỤ LỤC 166

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY