Luận án Nhã nhạc Huế: môi trường, đặc điểm và giá trị văn hóa

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN. i

MỤC LỤC LUẬN ÁN. ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG. v

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÃ NHẠC HUẾ. 8

1.1. Vài nét về Huế và văn hóa Huế . 8

1.1.1. Vài nét về địa lý và lịch sử. 8

1.1.2. Vài nét về văn hóa Huế. 10

1.2. Nguồn gốc và khái niệm Nhã nhạc. 12

1.2.1. Nguồn gốc Nhã nhạc Huế. 12

1.2.2. Khái niệm Nhã nhạc Huế. 17

1.3. Lịch sử Nhã nhạc Huế . 23

1.3.1. Giai đoạn hình thành và phát triển. 24

1.3.2. Giai đoạn suy thoái. 27

1.3.3. Các giai đoạn gián đoạn và phục hồi . 28

1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu Nhã nhạc Huế và cơ sở lý luận. 31

1.4.1. Vấn đề khái niệm. 33

1.4.2. Vấn đề nguồn gốc và lịch sử Nhã nhạc Huế. 36

1.4.3. Nhã nhạc trong các môi trường văn hóa khác nhau. 38

1.4.4. Về sự giao thoa giữa âm nhạc cung đình và dân gian. 39

1.4.5. Về đặc điểm của Nhã nhạc Huế. 41

1.4.6. Đánh giá giá trị của Nhã nhạc Huế. 42

Tiểu kết chương 1. 44

CHưƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÃ NHẠC HUẾ TRONG MÔI

TRưỜNG NGHI LỄ CUNG ĐÌNH. 45

2.1. Môi trường nghi lễ cung đình. 46

2.1.1. Bối cảnh văn hóa xã hội. 46

2.1.2. Mục đích, không gian, thời gian trình diễn. 47

2.1.3. Những người tham dự. 49

2.1.4. Nhã nhạc trong tiến trình nghi lễ cung đình. 53

2.2. Đặc điểm của Nhã nhạc Huế. 58

2.2.1. Nhã nhạc Huế - những đặc điểm nhận diện. 58

2.2.2. Nhã nhạc Huế mang dấu ấn của tư tưởng Khổng giáo. 65

2.2.3. Tính hoành tráng, trang trọng, bác học và chuyên nghiệp. 75

2.2.4. Tính dân tộc trong Nhã nhạc Huế . 78

Tiểu kết chương 2. 83iii

CHưƠNG 3: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NHÃ NHẠC HUẾ TRONG MÔI

TRưỜNG NGHI LỄ DÂN GIAN VÀ MÔI TRưỜNG SÂN KHẤU. 84

3.1. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trường nghi lễ dân gianHuế. 84

3.1.1. Môi trường nghi lễ dân gian Huế. 85

3.1.2. Sự giao thoa của Nhã nhạc với âm nhạc nghi lễ dân gian Huế. 86

3.1.3. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trường nghi lễ dân gian Huế . 99

3.2. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trường sân khấu. 106

3.2.1. Môi trường trình diễn sân khấu . 107

3.2.2. Sự biến đổi của Nhã nhạc Huế trong môi trường sân khấu. 108

Tiểu kết chương 3. 113

CHưƠNG 4: NHẬN ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ CỦA NHÃ NHẠC

HUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY. 115

4.1. Nhận định về giá trị của Nhã nhạc Huế. 115

4.1.1. Giá trị văn hóa, lịch sử của Nhã nhạc Huế. 115

4.1.2. Một số vấn đề cần lưu ý. 121

4.2. Vai trò của Nhã nhạc Huế trong xã hội ngày nay. 133

4.2.1. Những tác động của xã hội đối với Nhã nhạc Huế. 133

4.2.2. Vai trò của Nhã nhạc Huế đối với xã hội. 136

4.2.3. Những vấn đề đặt ra. 138

Tiểu kết chương 4. 141

KẾT LUẬN. 142

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 148

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY