Luận án Nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC .1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2

MỞ ĐẦU.3

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.10

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.10

1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản .33

1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu .46

Tiểu kết .52

Chương 2: NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN LỰC VĂN HOÁ VỚI SỰ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA LÀNG BÁT TRÀNG VÀ LÀNG MÔNG PHỤ.54

2.1. Nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế ở làng Bát Tràng .54

2.2. Nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế ở làng Mông Phụ .79

2.3. Đánh giá chung .106

Tiểu kết .111

Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY CÁC NGUỒN

LỰC VĂN HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA LÀNG BÁT TRÀNG VÀ

LÀNG MÔNG PHỤ HIỆN NAY.113

3.1. Vai trò của nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội.113

3.2. Những vấn đề đặt ra: bất cập và mâu thuẫn.117

3.3. Bàn luận về các vấn đề cần giải quyết để phát huy nguồn lực văn hóa

trong phát triển kinh tế.131

Tiểu kết .145

KẾT LUẬN.147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.151

TÀI LIỆU THAM KHẢO.152

PHỤ LỤC.167

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY