Luận án Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. iii

MỤC LỤC .iv

DANH SÁCH BẢNG. viii

DANH SÁCH HÌNH.x

MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THỦY VỰC NỬA KÍN .4

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THỦY VỰC NỬA KÍN .5

1.2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI .5

1.2.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM.11

1.2.2.1. Nghiên cứu về thủy vực nửa kìn ở vùng biển ven bờ Việt Nam.11

1.2.2.2. Nghiên cứu nguồn lợi thủy sản trong thủy vực nửa kìn Đề Gi, Thị Nại,

Nha Phu – Bính Cang và Thủy Triều .20

1.2.3. ĐẶC TRƯNG THỦY VỰC NỬA KÍN Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ BÌNH

ĐỊNH VÀ KHÁNH HÒA.26

1.2.3.1. Đặc trưng thủy văn.26

1.2.3.2. Đặc trưng địa hính, địa chất .26

1.2.3.3. Dao động mực nước .29

1.2.3.4. Chế độ dòng chảy .30

1.2.3.5. Nhiệt độ và độ muối.30

CHƢƠNG 2. TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP .36

2.1. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.36

2.1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .36

2.1.2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ KHU VỰC NGHIÊN CỨU.36

2.1.3. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU.37

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40v

2.2.1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU.40

2.2.2. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA .42

2.2.3. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .43

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.45

3.1. ĐẶC TRƢNG NGUỒN LỢI SINH VẬT ĐÁY.45

3.1.1. THỦY VỰC ĐỀ GI .45

3.1.1.1. Đặc trưng thành phần và sản lượng.45

3.1.1.2. Đặc trưng phân bố nguồn lợi sinh vật đáy.47

3.1.2. THỦY VỰC THỊ NẠI .49

3.1.2.1. Đặc trưng thành phần và sản lượng.49

3.1.2.2. Đặc trưng phân bố nguồn lợi sinh vật đáy.51

3.1.3. THỦY VỰC NHA PHU – BÌNH CANG.54

3.1.3.1. Đặc trưng thành phần và sản lượng.54

3.1.3.2. Đặc trưng phân bố nguồn lợi sinh vật đáy.55

3.1.4. THỦY VỰC THỦY TRIỀU .58

3.1.4.1. Đặc trưng thành phần và sản lượng.58

3.1.4.2. Đặc trưng phân bố nguồn lợi sinh vật đáy.59

3.1.5. SO SÁNH ĐẶC TRƯNG NGUỒN LỢI SINH VẬT ĐÁY BỐN THỦY

VỰC NỬA KÍN ĐỀ GI, THỊ NẠI, NHA PHU - BÌNH CANG VÀ THỦYTRIỀU.61

3.1.5.1. Đặc trưng thành phần, sản lượng .61

3.1.5.2. Đặc trưng phân bố nguồn lợi sinh vật đáy.66

3.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI SINH VẬT ĐÁY CHỦ ĐẠO VỚI ĐẶC

ĐIỂM SINH THÁI CỦA THỦY VỰC .67

3.2.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI CHỦ ĐẠO VỚI ĐẶC ĐIỂM SINH

THÁI CỦA ĐẦM ĐỀ GI.67

3.2.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI CHỦ ĐẠO VỚI ĐẶC ĐIỂM SINH

THÁI CỦA ĐẦM THỊ NẠI .71

3.2.3. MỐI QUAN QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI CHỦ ĐẠO VỚI ĐẶC ĐIỂM

SINH THÁI CỦA THỦY VỰC NHA PHU - BÌNH CANG.77vi

3.2.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI CHỦ ĐẠO VỚI ĐẶC ĐIỂM SINH

THÁI CỦA ĐẦM THỦY TRIỀU .80

3.3. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI SINH VẬT ĐÁY .84

3.3.1. THỦY VỰC ĐỀ GI .84

3.3.1.1 Ngành nghề khai thác.84

3.3.1.2. Sản lượng theo nghề khai thác .86

3.3.1.3. Doanh thu từ hoạt động khai thác.88

3.3.1.4. Biến động sản lượng khai thác nguồn lợi động vật đáy.89

3.3.2. THỦY VỰC THỊ NẠI .91

3.3.2.1. Ngành nghề khai thác.91

3.3.2.2. Sản lượng theo nghề khai thác .93

3.3.2.3. Doanh thu từ hoạt động khai thác.95

3.3.2.4. Biến động sản lượng khai thác nguồn lợi động vật đáy.96

3.3.3. THỦY VỰC NHA PHU - BÌNH CANG .100

3.3.3.1. Ngành nghề khai thác.100

3.3.3.2. Sản lượng theo nghề khai thác .102

3.3.3.3. Doanh thu từ hoạt động khai thác.104

3.3.3.4. Biến động sản lượng khai thác nguồn lợi động vật đáy.106

3.3.4. THỦY VỰC THỦY TRIỀU .108

3.3.4.1. Ngành nghề khai thác.108

3.3.4.2. Sản lượng theo nghề khai thác .110

3.3.4.3. Doanh thu từ hoạt động khai thác.111

3.3.4.4. Biến động sản lượng khai thác nguồn lợi động vật đáy.112

3.3.5. SO SÁNH HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI SINH VẬT ĐÁY

BỐN THỦY VỰC NỬA KÍN ĐỀ GI, THỊ NẠI, NHA PHU - BÌNH CANG VÀ

THỦY TRIỀU.114

3.3.5.1. Ngành nghề khai thác.114

3.3.5.2. Sản lượng và doanh thu theo nghề khai thác .115

3.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ,

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ THỦY VỰC NỬA KÍN.117vii

3.4.1. SUY THOÁI VÀ MỐI ĐE DỌA ĐẾN NGUỒN LỢI .117

3.4.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ.119

3.4.3. GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ, QUẢN LÝ HIỆU QUẢ THỦY VỰC

NỬA KÍN .123

3.4.3.1. Quy hoạch khai thác.123

3.4.3.2. Quản lý khai thác .128

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.133

1. Kết luận.133

2. Kiến nghị.133

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.135

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .136

TÀI LIỆU THAM KHẢO.137

PHỤ LỤC .153

PHỤ LỤC 1: TỌA ĐỘ CÁC TRẠM KHẢO SÁT NGUỒN LỢI SINH VẬT

ĐÁY TRONG THỦY VỰC NỬA KÍN Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ BÌNH ĐỊNH

VÀ KHÁNH HÕA .153

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY