Luận án Nghiên cứu xây dựng mô hình hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống tưới

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.ix

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.x

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .4

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.5

5. Những đóng góp mới của luận án .6

6. Cấu trúc của luận án .7

CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới .8

1.1.1 Các công trình nghiên cứu về mô hình lập kế hoạch quản lý vận hành và

giám sát, điều khiển bán tự động.9

1.1.1.1 Khái quát chung .9

1.1.1.2 Ưu điểm .13

1.1.1.3 Hạn chế.13

1.1.1.4 Phạm vi áp dụng và khả năng ứng dụng vào Việt Nam .14

 Nhận xét và đánh giá .15

1.1.2 Các công trình nghiên cứu về mô hình giám sát và điều khiển tự động từ

xa (SCADA) .16

1.1.2.1 Khái quát chung .16

1.1.2.2 Ưu điểm .18

1.1.2.3 Hạn chế.19

1.1.2.4 Phạm vi áp dụng và khả năng ứng dụng vào Việt Nam .19

 Nhận xét và đánh giá .20

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam .21

1.2.1 Các công trình nghiên cứu về mô hình lập kế hoạch quản lý vận hành và

giám sát, điều khiển bán tự động .21

1.2.1.1 Quản lý điều hành HTTN Đan Hoài (QLĐH Đan Hoài) .21

1.2.1.2 Hệ thống bán tự động quản lý điều hành HTTN Thạch Nham.22

1.2.1.3 Quản lý điều hành HTTN Bắc Hưng Hải (QLĐH Bắc Hưng Hải) .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY