Luận án Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Tritecpenoit khung lupan và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU:. 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN: . 3

1.1.Tổng hợp và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất triterpenoit: . 3

1.1.1. Tổng hợp và hoạt tính sinh học của betulin . 3

1.1.2. Tổng hợp các hợp chất lai tritecpen-triazole với AZT. 4

1.1.3. Tổng hợp các hợp chất lai tecpenoit với các cơ kim. 11

1.1.4. Tổng hợp các hợp chất lai của tritecpenoit với các hợp chất thiên nhiênkhác . 14

1.2. Các thuốc chống HIV và tổng hợp các chất có cấu trúc lai. 18

1.2.1. Nhóm các thuốc chống HIV/AIDS ức chế enzym phiên mã ngượcnucleozit . 18

1.2.2. Nhóm các thuốc chống HIV/AIDS protease. 21

1.3. Phản ứng “Click” tổng hợp các triazole. 24

1.4. Mục tiêu của luận án . 25

CHƯƠNG 2:THỰC NGHIỆM: . 27

2.1. Hóa chất và thiết bị: . 27

2.1.1. Hóa chất và dung môi: . 27

2.1.2. Định tính phản ứng và kiểm tra độ tinh khiết của các hợp chất bằng sắc kí

lớp mỏng:. 27

2.1.3. Thiết bị nghiên cứu . 27

2.1.4. Đánh giá hợp tính gây độc tế bào ung thư và chống HIV . 28

2.2. Tổng hợp các dẫn chất tritecpenoit với AZT qua cầu nối este-triazole. 29

2.2.1. Quy trình tổng hợp các hợp chất 150a-b:. 29iv

2.2.2. Quy trình tổng hợp các hợp chất propargyl este 151a, 162a-b, 152a-b, 154,

155 :. 29

2.2.3. Quy trình tổng hợp các hợp chất 151b-d, 156a-b . 34

2.2.4. Quy trình tổng hợp các hợp chất lai 157a-d, 158a-b, 159a-b, 160a-c, 165

và 161 . 38

2.3. Tổng hợp các dẫn chất tritecpenoit với AZT qua cầu nối amit-triazole. 50

2.3.1. Quy trình tổng hợp các dẫn chất propargyl amit 169a, 170, 171a-b, 172,

173, 174, 175a-c, 178a-b. 50

2.3.2. Quy trình tổng hợp các dẫn chất este 169b, 169c, 177a-c, 175a-c . 56

2.3.3. Quy trình chung tổng hợp các lai triterpenoid-AZT. 56

2.4. Hoạt tính các hợp chất tritecpenoit với AZT . 81

2.4.1. Hoạt tính chống ung thư. 81

2.4.2. Hoạt tính chống HIV. 83

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN:. 84

3.1. Tổng hợp các dẫn chất tritecpenoit với AZT qua cầu nối este-triazole. 84

3.1.1. Tổng hợp cấu trúc lai của axit betulinic với AZT qua cầu nối este-triazole. 84

3.1.2. Tổng hợp cấu trúc lai giữa dẫn xuất của axit betulinic với AZT qua cầu

nối este-triazole . 89

3.1.3. Tổng hợp cấu trúc lai của dẫn xuất diaxit pentacyclic triecpenoit với

AZT qua cầu nối este-triazole. 90

3.1.4. Tổng hợp cấu trúc lai của dẫn xuất axit ursolic và oleanoic với AZT qua

cầu nối este-triazole. 95

3.1.5. Tổng hợp cấu trúc lai của dẫn xuất tecpenoid với AZT qua cầu nối estetriazole. 96v

3.1.6. Hoạt tính sinh học của các dẫn chất lai tritecpenoit với AZT qua cầu nối

este-triazole . 96

3.2. Tổng hợp các dẫn chất lai của tritecpenoit với AZT qua cầu nối amittriazole. 98

3.2.1. Tổng hợp các chất lai của axit betulinic với AZT qua cầu nối amit-triazole. 95

3.2.2. Tổng hợp các chất lai của các dẫn xuất axit betulinic với AZT qua cầu nối

amit-triazole. 103

3.2.3. Tổng hợp các chất lai của ursolic với AZT qua cầu nối amit-triazole 104

3.2.4. Tổng hợp chất lai của tritecpenoit khác với AZT qua cầu nối amit-triazole.106

3.2.5. Hoạt tính chống ung thư của các dẫn chất lai tritecpenoit với AZT qua

cầu nối amit – triazole . 110

3.3. Hoạt tính kháng HIV và khả năng gây độc tế bào của AZT và các dẫn chất

tổng hợp được :.114

KẾT LUẬN:.116

Danh mục các công trình liên quan đến luận án .117

TÀI LIỆU THAM KHẢO:.118-128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY