Luận án Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 T NGHIÊN C ỔNG QUAN CÔNG TRÌNH NGHIÊN C ỨU CỦA LUẬN ÁN ỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP 7

1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 7

1.1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới 7

1.1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước 12

1.2 Phương pháp nghiên cứu 19

1.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 19

1.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích, tổng hợp thông tin 21

1.2.3 Phương pháp tham vấn chuyên gia 22

1.2.4 Phương pháp trình bày thông tin 22

Kết luận chương 1 23

Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 24

2.1 Lí luận chung về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệpsản xuất 24

2.1.1 Bản chất, vai trò, nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanhnghiệp sản xuất 24

2.1.2 Khái niệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sảnxuất 31

2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trongdoanh nghiệp sản xuất 32

2.1.4 Các nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệpsản xuất 34

2.2 Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 35

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 35

2.2.2 Tổ chức phối hợp xây dựng hệ thống mức chi phí 38

2.2.3 Tổ chức thu nhận thông tin chi phí 38

2.2.4 Tổ chức sản xuất thông tin kế toán quản trị chi phí 46

2.2.5 Tổ chức cung cấp thông tin chi phí 56

2.3 Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trên thế giới và vận dụng

cho doanh nghiệpViệt Nam 57

2.3.1 Kinh nghiệm định hướng cho doanh nghiệp tổ chức kế toán quản trị 57iv

chi phí của một số quốc gia

2.3.2 Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số doanh nghiệptrên thế giới 60

2.3.3 Vận dụng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuấtViệt Nam 63

Kết luận chương 2 65

Chương 3

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM66

3.1 Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và

các doanh nghiệp khai thác than khảo sát 66

3.1.1 Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 66

3.1.2 Khái quát về các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn TKV 71

3.1.3 Khái quát về Công ty cổ phần Than Cao Sơn 72

3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT chi phí trong

doanh nghiệp khai thác than 763.3.

Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công

đoạn tổng hợp trong DNKTT và nhu cầu thông tin kế toán quản trị chiphí81

3.3.1 Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công

đoạn tổng hợp trong DNKTT 81

3.3.2 Nhu cầu thông tin chi phí đáp ứng yêu cầu giao khoán chi phí trong

các DNKTT 88

3.4 Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp

khai thác than 89

3.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than 89

3.4.2 Tổ chức xây dựng hệ thống mức chi phí trong doanh nghiệp khai thácthan 90

3.4.3 Tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than 97

3.4.4 Tổ chức sản xuất thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than 100

3.4.5 Tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than 109

3.5 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh

nghiệp khai thác than 111

3.5.1 Ưu điểm 111

3.5.2 Hạn chế 112

3.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế 113

Kết luận chương 3 115

Chương 4

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP

ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM, ÁP

DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN118v

4.1 Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khai thác than đến năm

2020 triển vọng 2030 118

4.1.1 Quan điểm phát triển 118

4.1.2 Mục tiêu phát triển 119

4.2 Định hướng chiến lược kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro 119

4.3 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong

các doanh nghiệp khai thác than 1204.4

Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các

doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than CaoSơn122

4.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí kết hợp với kế toán tài chính

trong doanh nghiệp khai thác than 123

4.4.2 Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai

thác than 125

4.4.3 Hoàn thiện tổ chức sản xuất thông tin chi phí trên cơ sở hoàn thiện

phân bổ chi phí và xác định giá thành theo công đoạn 134

4.4.4 Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai

thác than 138

4.5 Các điều kiện cơ bản để thực hiện hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị

chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than 147

4.5.1 Đối với doanh nghiệp khai thác than 148

4.5.2 Đối với Tập đoàn TKV 151

Kết luận chương 4 153

KẾT LUẬN 155

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY