Luận án Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vi

Danh mục bảng vii

Danh mục hình xi

MỞ ðẦU 1

1 ðặt vấn đề 1

2 Mục đích nghiên cứu 2

3 Ý nghĩa của đề tài 2

4 Những đóng góp mới của luận án 3

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1 Những nghiên cứu về đất đỏ bazan 4

1.1.1 Nghiên cứu về đất đỏ (Ferralsols) trên Thế giới 4

1.1.2 Những nghiên cứu về đất đỏ (Ferrasols) ở Việt Nam 6

1.1.3 Những nghiên cứu về đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An 13

1.2 Những nghiên cứu về cây cam quýt 19

1.2.1 Nguồn gốc, giá trị sử dụng và tình hình sản xuất cam quýt 19

1.2.2 Yêu cầu sinh thái của cây cam quýt 23

1.2.3 ðất và dinh dưỡng cho cây cam quýt 26

1.3 Tình hình sử dụng phân bón cho cam quýt 36

1.3.1 Tình hình sử dụng phân bón cho cây cam trên thế giới 36

1.3.2 Tình hình sử dụng phân bón cho cây cam ở Việt Nam và tại

Nghệ An 38iv

Chương 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 44

2.1 ðối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu 44

2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 44

2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 44

2.1.3 ðịa điểm nghiên cứu 45

2.2 Nội dung nghiên cứu 45

2.2.1 ðánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình sản xuất cam tại vùng

Phủ Quỳ - Nghệ An 45

2.2.2 Nghiên cứu một số tính chất đất đỏ bazan trồng cam tại Phủ

Quỳ- Nghệ An 45

2.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao năng

suất, chất lượng cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An 45

2.3 Phương pháp nghiên cứu 46

2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 46

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu một số tính chất đất đỏ bazan trồng cam 46

2.3.3 Phương pháp nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh cam 48

2.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 53

2.3.5 Phương pháp kế thừa 54

2.3.6 Phương pháp phân tích số liệu và xử lí thống kê 54

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55

3.1 ðiều kiện tự nhiên và thực trạng sản xuất cam ở vùng Phủ Quỳ -

Nghệ An 55

3.1.1 ðiều kiện tự nhiên vùng Phủ Quỳ - Nghệ An 55

3.1.2 Tình hình sản xuất một số cây ăn quả và cây công nghiệp dài

ngày ở Phủ Quỳ - Nghệ An 63v

3.2 Nghiên cứu một số tính chất đất đỏ bazan trồng cam ở Phủ Quỳ-

Nghệ An 72

3.2.1 Nghiên cứu diễn biến độ ẩm đất đỏ bazan trên một số mô

hình trồng cam ở Phủ Qùy – Nghệ An 72

3.2.2 Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học đất đỏ bazan trồng

cam ở Phủ Quỳ - Nghệ An 76

3.3 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cam trên đất đỏ

bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An 88

3.3.1 Nghiên cứu liều lượng nước tưới thêm cho cam trên đất đỏ

bazan Phủ Quỳ - Nghệ An 88

3.3.2 Nghiên cứu liều lượng kali bón thêm cho cam trên đất đỏ

bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An 95

3.3.3 Nghiên cứu liều lượng phân lân bón thêm cho cam trên đất

đỏ bazan ở Phủ Quỳ- Nghệ An 102

3.3.4 Nghiên cứu lượng vôi bón bổ sung cho cam trên đất đỏ bazan

ở Phủ Quỳ- Nghệ An 110

3.3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của khô dầu và xác mắm đến sự sinh

trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất và chất lượng cam

trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An 119

3.3.6 Kết quả khảo nghiệm diện hẹp mô hình áp dụng biện pháp kỹ

thuật thâm canh cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ- Nghệ An 128

KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 135

1 Kết luận 135

2 ðề nghị 136

Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 137

Tài liệu tham khảo 138

Phụ lục 148vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY