Luận án Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài thực vật thuộc chi kadsura và schisandra họ schisandraceae ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt .i

Danh mục bảng . ii

Danh mục hình. iii

Danh mục sơ đồ .iv

Danh mục phụ lục.v

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. TỔNG QUAN.2

1.1. Giới thiệu chung về thực vật họ Ngũ vị (Schisandraceae) .2

1.2. Giới thiệu về thực vật chi Kadsura.2

1.3. Giới thiệu về thực vật chi Schisandra .3

1.4. Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học họ Ngũ vị (Schisandraceae).5

1.4.1. Các hợp chất lignan .5

1.4.2. Các hợp chất tritecpenoit.12

1.4.3. Một số hợp chất khác.27

1.4.4. Tình hình nghiên cứu hóa học về thực vật họ Schisandraceae ở Việt Nam.27

1.4.5. Sinh tổng hợp các lignan và tritecpenoit trong họ Ngũ vị.28

1.4.6. Hoạt tính sinh học các thực vật họ Schisandraceae.30

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM.36

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu .36

2.2. Thân cành Na leo (K. heteroclita) .39

2.3. Lá Ngũ vị nam (K. induta).43

2.4. Thân cành Na rừng (K. coccinea).46

2.5. Thân Ngũ vị vảy chồi (S. perulata) .50

2.6. Thân cành Ngũ vị tử nam (S. sphenanthera).54

2.7. Hoạt tính gây độc tế bào của các chất được phân lập.57

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .58

3.1. Các hợp chất phân lập được từ thân cành cây Na leo (K. heteroclita).58

3.1.1. Heteroclitalacton N (KHE1) - hợp chất mới.58

3.1.2. Axit secococcinic F (KHH2) .65

3.1.3. Axit kadsuric (KHH3) .66

3.1.4. Schizanrin F (KHE3) .683.1.5. Kadsuralignan B (KHE4).70

3.1.6. Axit dihydroguaiaretic (KHE2) .72

3.1.7. β-sitosterol (KHH1) .73

3.1.8. β-sitosteryl 3-O-β-D-glucopyranozit (KHE5) .74

3.2. Các hợp chất phân lập được từ lá cây Ngũ vị nam (K. induta) .74

3.2.1. Schizanrin O (KIE1) - hợp chất mới.75

3.2.2. Schizanrin F (KIH2) .82

3.2.3. Rel-(8R,8'R)-dimetyl-(7S,7'R)-bis(3,4-metylendioxiphenyl) tetrahydrofuran(KIE2) .82

3.2.4. (7S,8R,8’R,7’R)-3,4-dimetoxi-3′,4′-metylendioxi-7,7′-epoxylignan (KIE3) .83

3.2.5. Axit schizandronic (KIE4).85

3.2.6. Axit lancifoic A (KIE5) .86

3.2.7. Luteolin 7-O-β-D-glucopyranozit (KIE6) .88

3.2.8. β-sitosterol (KIH1).90

3.2.9. β-sitosteryl 3-O-β-D-glucopyranozit (KIE7).90

3.3. Các hợp chất phân lập được từ thân cành cây Na rừng (K. coccinea) .90

3.3.1. Axit secococcinic G (KcE1) .91

3.3.2. Axit secococcinic F (KcE2) .92

3.3.3. Axit mangiferonic (KcE3) .92

3.3.4. Axit nigranoic (KcE4).94

3.3.5. Axit 24(E)-3,4-seco-9βH-lanosta-4(28),7,24-trien-3,26-dioic (KcE5) .96

3.3.6. Axit lancifoic A (KcE7).98

3.3.7. 2,3-dihydroxypropyl 28-hydroxyoctacosanoat (KcE6) .98

3.3.8. β-sitosterol (KcH1) .98

3.3.9. β-sitosteryl 3-O-β-D-glucopyranozit (KcE8).99

3.4. Các hợp chất phân lập được từ thân cây Ngũ vị vảy chồi (S. perulata).99

3.4.1. Axit meso-dihydroguaiaretic (SpE5) .99

3.4.2. Rel-(8R,8'R)-dimetyl-(7S,7'R)-bis(3,4-metylendioxiphenyl) tetrahydrofuran

(SpE6).100

3.4.3. Hợp chất (7S,8R,8’R,7’R)-3,4-dimetoxi-3’,4’-metylendioxi-7,7’-epoxylignan

(SpE7).101

3.4.4. 3,5,7,3’,4’-pentahydroxy-flavan (SpE8).101

3.4.5. 2,3-dihydroxypropyl hexacosanoat (SpH3) .103

3.4.6. 2,3-dihydroxypropyl 28-hydroxyoctacosanoat (SpH4) .103

3.4.7. β-sitosterol (SpH1).104

3.4.8. β-sitosteryl 3-O-β-D-glucopyranozit (SpE2) .1043.5. Các hợp chất phân lập được từ thân cành cây Ngũ vị tử nam (S. sphenanthera) .104

3.5.1. (+)-gomisin M2 (SsH3).105

3.5.2. (±)-gomisin M1 (SsH4).106

3.5.3. Gomisin N (SsH5).108

3.5.4. Axit kadsuric (SsE2) .109

3.5.5. 1-linoleoylglycerol (SsH1).109

3.5.6. β-sitosterol (SsH1).110

3.5.7. β-sitosteryl 3-O-β-D-glucopyranozit (SsE1).110

3.6. Hoạt tính gây độc tế bào của một số hợp chất được phân lập .116

KẾT LUẬN.119

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ.121

TÀI LIỆU THAM KHẢO.122

PHỤ LỤC .PL1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY