Luận án Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vii

Danh mục bảng viii

Danh mục sơ đồ x

Danh mục hình xi

Danh mục hộp xii

Trích yếu luận án tiến sĩ xiii

Thesis abstract xv

PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu của đề tài 3

1.3 Phạm vi nghiên cứu 3

1.4 Những đóng góp mới của đề tài 4

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5

PHẦN 2 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VẦ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA

CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO

THÔNG NÔNG THÔN 6

2.1 Cơ sở lí luận về tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng

giao thông nông thôn 6

2.1.1 Cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng 6

2.1.2 Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 10

2.1.3 Tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 14

2.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong phát triển

cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 25

2.2 Cơ sở thực tiễn về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ

tầng giao thông nông thôn 29

2.2.1 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về tăng cường sự tham gia của

cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 29iv

2.2.2 Kinh nghiệm một số địa phương ở Việt Nam về tăng cường sự tham gia

của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 33

2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan 37

2.3.1 Các nghiên cứu về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ

tầng, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên thế giới 37

2.3.2 Các nghiên cứu về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ

tầng giao thông nông thôn ở Việt Nam 39

PHẦN 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44

3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 44

3.1.1 Đặc điểm tự nhiên tỉnh Đồng Nai 44

3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 45

3.2 Thời gian nghiên cứu 46

3.3 Đối tượng và pham vi nghiên cứu 46

3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 46

3.3.2 Phạm vi nghiên cứu 47

3.4 Nội dung nghiên cứu 47

3.5 Phương pháp nghiên cứu 47

3.5.1 Khung phân tích 47

3.5.2 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 49

3.5.3 Chọn điểm và cộng đồng nghiên cứu 51

3.5.4 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin nghiên cứu 55

3.5.5 Phương pháp phân tích 57

3.5.6 Tiêu chí và hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 60

PHẦN 4 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA

CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO

THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI 65

4.1 Thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai và nhu cầu

phát triển 65

4.1.1 Thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai 65

4.1.2 Nhu cầu tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao

thông nông thôn 70

4.1.3 Phân cấp quản lý cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn của Đồng Nai 71v

4.2 Thực trạng tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao

thông nông thôn tỉnh Đồng Nai 72

4.2.1 Nhận diện các mô hình tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ

tầng giao thông nông thôn ở Đồng Nai 72

4.2.2 Tham gia của cộng đồng trong xác định nhu cầu quy hoạch cơ sở hạ tầng

giao thông nông thôn 74

4.2.3 Tham gia của cộng đồng trong lập dự toán và chính sách tham gia phát

triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 77

4.2.4 Tham gia của cộng đồng trong đóng góp nguồn lực vật chất của cộng

đồng cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 80

4.2.5 Tham gia của cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng

giao thông nông thôn 96

4.2.6 Tham gia của cộng đồng trong giám sát và nghiệm thu cơ sở hạ tầng giao

thông nông thôn 98

4.2.7 Tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng giao

thông nông thôn 100

4.2.8 Tham gia của cộng đồng trong thụ hưởng và đánh giá hiệu quả cơ sở hạ

tầng giao thông nông thôn 102

4.2.9 Đánh giá của cộng đồng về vai trò tham gia phát triển cơ sở hạ tầng giao

thông nông thôn 104

4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ

sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai 107

4.3.1 Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến sự tham gia của cộng đồng

trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 107

4.3.2 Ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan đến sự tham gia của cộng đồng trong

phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 110

4.4 Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở

hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai 117

4.4.1 Quan điểm và căn cứ đề xuất giải pháp tăng cường tham gia của cộng

đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 117

4.4.2 Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở

hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai 124vi

PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147

5.1 Kết luận 147

5.2 Kiến nghị 149

Danh mục các công trình đã công bố 151

Tài liệu tham khảo 152

Phụ lục 159

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY