Luận án Nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi vật liệu tổ hợp poly axit

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 3

1.1. Giới thiệu chung về poly lactic axit (PLA) 3

1.2. Giới thiệu chung về chitosan (CS) 5

1.3. Giới thiệu chung về nifedipin (NIF) 7

1.4. Vật liệu tổ hợp polyme mang thuốc NIF 9

1.4.1. Các phương pháp chế tạo vật liệu tổ hợp polyme mang thuốc NIF 9

1.4.2. Một số đặc trưng, tính chất, hình thái cấu trúc của vật liệu tổ

hợp polyme mang thuốc NIF11

1.4.3. Sự giải phóng thuốc NIF từ vật liệu tổ hợp và động học giảiphóng thuốc14

1.5. Vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc 23

1.5.1. Các phương pháp chế tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc 23

1.5.2. Một số đặc trưng, hình thái cấu trúc và tính chất của vật liệu tổ

hợp PLA/CS mang thuốc26

1.5.3. Sự giải phóng thuốc từ vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc 33

1.6. Thuốc tác dụng kéo dài (TDKD) và sự hấp thu của thuốc 39

1.6.1. Khái niệm thuốc TDKD 39

1.6.2. Ưu điểm và nhược điểm của thuốc TDKD 39

1.6.3. Sự hấp thu của thuốc TDKD 40

1.7. Tình hình nghiên cứu về PLA, CS và ứng dụng chúng trong lĩnh

vực y sinh ở nước ta43

CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM 47

2.1. Nguyên liệu, hoá chất 47

2.2. Chế tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS mang NIF 47

2.2.1. Chế tạo màng tổ hợp PLA/CS mang NIF bằng phương pháp dung dịch 47

2.2.2. Chế tạo hạt nano PLA/CS mang NIF bằng phương pháp vi nhũ 49

2.3. Các phương pháp và thiết bị nghiên cứu 502.3.1. Phương pháp phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) 50

2.3.2. Phương pháp xác định phân bố kích thước hạt 51

2.3.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét (FESEM) 51

2.3.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 51

2.3.5. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng (TGA) và nhiệt lượngquét vi sai (DSC)51

2.3.6. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 52

2.3.7. Phương pháp phổ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis) 52

2.4. Giải phóng NIF từ vật liệu tổ hợp PLA/CS mang NIF trong các

môi trường pH khác nhau52

2.4.1. Xây dựng đường chuẩn của NIF trong các dung dịch pH khác nhau 52

2.4.2. Xác định hàm lượng NIF được mang bởi vật liệu tổ hợpPLA/CS55

2.4.3. Xác định khối lượng thuốc NIF giải phóng từ vật liệu tổ hợp

PLA/CS mang NIF55

2.5. Động học giải phóng NIF từ vật liệu tổ hợp PLA/CS mang NIF 56

2.6. Bào chế thuốc 56

2.7. Phương pháp đánh giá độ ổn định của thuốc bào chế 56

2.8. Thử nghiệm in-vivo trên chuột 57

2.8.1. Thử nghiệm tác dụng của nifedipin và tổ hợp nano

PLA/chitosan mang nifedipin lên huyết áp động mạch của chuột57

2.8.2. Thử nghiệm tác dụng của nifedipin và tổ hợp nano

PLA/chitosan mang nifedipin lên tim của chuột60

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 61

3.1. Đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của màng tổ hợp

PLA/CS mang NIF61

3.1.1. Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier của màng tổ hợp PLA/CS mang NIF 61

3.1.2. Hình thái cấu trúc của màng tổ hợp PLA/CS mang NIF 67

3.1.3. Tính chất nhiệt của màng tổ hợp PLA/CS mang NIF có vàkhông có PEO

703.1.4. Hiệu suất mang thuốc của màng tổ hợp PLA/CS mang NIF 74

3.1.5. Sự giải phóng thuốc NIF từ màng tổ hợp PLA/CS mang NIF 76

3.1.6. Động học giải phóng thuốc NIF của màng tổ hợp PLA/CS mang NIF 90

3.2. Đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của hạt nano PLA/CS mang NIF 98

3.2.1. Phổ FTIR của hạt nano PLA/CS mang NIF 98

3.2.2. Phân bố kích thước hạt của hạt nano PLA/CS mang NIF 100

3.2.3. Hình thái cấu trúc của hạt nano PLA/CS mang NIF 103

3.2.4. Tính chất nhiệt của hạt nano PLA/CS mang NIF 104

3.2.5. Giản đồ XRD của hạt nano PLA/CS mang NIF 106

3.2.6. Hiệu suất mang thuốc của hạt nano PLA/CS mang NIF 107

3.2.7. Sự giải phóng thuốc NIF của hạt nano PLA/CS mang NIF 107

3.2.8. Động học giải phóng thuốc của hạt nano PLA/CS mang NIF 114

3.3. Thử nghiệm in vivo của thuốc bào chế từ hạt nano PLA/CS mang NIF 118

3.3.1. Độ ổn định của mẫu thuốc bào chế từ hạt nano PLA/CS mang NIF 118

3.3.2. Tác dụng hạ huyết áp của thuốc bào chế từ hạt nano PLA/CS mang NIF 122

3.3.3. Tác dụng lên tim mạch của thuốc bào chế từ hạt nano PLA/CS mang NIF 128

KẾT LUẬN 131

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 133

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 134

TÀI LIỆU THAM KHẢO 135

PHỤ LỤC 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY