Luận án Nghiên cứu phát triển các giải thuật sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điều khiển động cơ xoay chiều

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .v

DANH MỤC HÌNH VẼ. ix

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1

TỔNG QUAN .5

1.1 Đặt vấn đề .5

1.2 Tổng quan về phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều.6

1.3 Các vấn đề nghiên cứu của luận án .19

CHưƠNG 2

PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ VÀ TỪ THÔNG CHO

ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU CÓ NHIỀU THAM SỐ BẤT ĐỊNH.20

2.1 Mô hình động cơ xoay chiều.21

2.1.1 Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha.22

2.1.2 Chuyển đổi các hệ trục tọa độ tham chiếu .23

2.1.3 Mô hình hai pha của động cơ không đồng bộ ba pha .25

2.2 Phát triển thuật toán điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha có

nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (d,q).27

2.2.1 Xây dựng mô hình toán học bộ điều khiển .28

2.2.2 Xây dựng thuật toán điều khiển tốc độ động cơ .29

2.2.3 Xây dựng bộ điều chỉnh dòng .32

2.2.4 Kết quả mô phỏng kiểm chứng .34

2.3 Phát triển thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông động cơ không đồng

bộ ba pha có nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (,) .39

2.3.1 Xây dựng mô hình bộ điều khiển.39

2.3.2 Xây dựng thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông rotor .44

2.3.3 Kết quả mô phỏng .48iv

2.4. Kết luận chương 2 .52

CHưƠNG 3

PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN ưỚC LưỢNG TỐC ĐỘ VÀ TỪ THÔNG CỦA

ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU CÓ NHIỀU THAM SỐ BẤT ĐỊNH.54

3.1 Bài toán ước lượng tốc độ và từ thông rotor của động cơ cảm ứng.54

3.2 Phát triển các thuật toán ước lượng tốc độ và từ thông của động cơ

không đồng bộ ba pha có nhiều tham số bất định .56

3.2.1 Xây dựng bộ ước lượng tốc độ sử dụng mạng nơ ron và tự thích nghi .56

3.2.1.1 Tách thành phần chứa giá trị của  và  .58

3.2.1.2 Xây dựng bộ ước lượng tốc độ  và giá trị nghịch đảo của hằng số

thời gian rotor  của động cơ.61

3.2.2 Xây dựng bộ tự thích nghi ước lượng tốc độ và từ thông.64

3.3 Mô hình ứng dụng thuật toán điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

ba pha có nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (d,q) không sử dụng

cảm biến tốc độ .67

3.3.1 Sử dụng bộ ước lượng tốc độ trong mục 3.2.1.68

3.3.2 Sử dụng bộ ước lượng tốc độ trong mục 3.2.2.72

3.4 Mô hình ứng dụng thuật toán điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

ba pha có nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (α,β) không sử dụng

cảm biến tốc độ .75

3.4.1 Sử dụng bộ ước lượng tốc độ trong mục 3.2.1.76

3.4.2 Sử dụng bộ ước lượng tốc độ trong mục 3.2.2.81

3.5 Kết luận chương 3 .85

4. KẾT LUẬN .87

4.1. Những nội dung nghiên cứu chính của luận án.87

4.2. Những đóng góp khoa học mới của luận án: .87

4.3. Định hướng nghiên cứu phát triển .88

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ.89

TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY