Luận án Nghiên cứu phân loại phân tông Xuân tiết (Subtrib. Justiciinae Nees) thuộc họ Ô rô (Fam. Acanthaceae Juss.) ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục hình và hình vẽ

Danh mục ảnh màu

Danh mục bản đồ

Bảng ký hiệu viết tắt các phòng tiêu bản

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án.1

2. Mục đích của đề tài luận án.2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án.2

4 Bố cục của luận án.2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Vị trí của họ Ô rô (Acanthaceae Juss.) và phân tông Xuân tiết (Justiciinae) trong bộ

Hoa mõm chó (Scrophulariales) và lớp Mộc lan (Magnoliopsida) trong ngành Mộc lan

(Magnoliophyta) .3

1.2. Tình hình nghiên cứu, các hệ thống phân loại họ ô rô (Acanthaceae) và phân tông

Xuân tiết (Justiciinae) .4

1.2.1. Trên thế giới .4

1.2.2. Các nước lân cận Việt Nam và ở Việt Nam .13

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.17

2.1. Đối tượng nghiên cứu.17

2.2. Nội dung nghiên cứu .17

2.3. Phương pháp nghiên cứu.17

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập mẫu vật.17

2.3.2. Phương pháp hình thái so sánh.18

2.3.3. Phương pháp hình thái hạt phấn .19

2.3.4. Phương pháp hình thái hạt.22

2.3.5. Phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên của phân tông Xuân tiết ở Việt Nam.23

2.3.6. Phương pháp sinh học phân tử .23

2.3.7. Phương pháp kế thừa .23

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .24

3.1. Đặc điểm hình thái phân tông Xuân tiết (Justiciinae Nees) ở Việt Nam.24iv

3.1.1. Hình thái thân .24

3.1.2. Lá .24

3.1.3. Cụm hoa.25

3.1.4. Lá bắc và lá bắc con .25

3.1.5. Hoa.26

3.1.6. Quả.28

3.1.7. Hạt .28

3.2. Kết quả giải mã dữ liệu trình tự gen đã phân tích để xây dựng sơ đồ mối quan hệ gần

gũi có thế giữa các chi thuộc phân tông Xuân tiết . 29

3.3. Lựa chọn hệ thống phân loại phân tông Xuân tiết (Justiciinae Nees) ở Việt Nam. 30

3.4. Khóa định loại các phân họ, tông, phân tông, các chi thuộc họ Acanthaceae ở ViệtNam . 34

3.4.1. Khóa định loại các phân họ, tông và phân tông họ Acanthaceae. 34

3.4.2. Khóa định loại các chi thuộc phân tông Justiciinae ở Việt Nam . 34

3.5. Khóa định loại đến loài, dưới loài và mô tả các taxon thuộc phân tông xuân tiết

(Justiciinae Juss.) ở Việt Nam.35

3.6. Giá trị của các loài thuộc phân tông xuân tiết (Justiciinae Nees) ở Việt Nam .142

3.6.1. Giá trị khoa học .142

3.6.2. Giá trị sử dụng .143

3.7. Một số nhận xét và thảo luận về mối quan hệ, xu hướng tiến hóa của các taxon

trong phân tông Xuân tiết (Justiciinae).144

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.146

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN.147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ (Có liên quan đến

công trình này).148

TÀI LIỆU THAM KHẢO.150

BẢNG TRA CỨU TÊN KHOA HỌC

BẢNG TRA CỨU TÊN VIỆT NAM

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY