Luận án Nghiên cứu phân loại họ nhài (OLEACEAE Hoffmanns. & Link) ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời cám ơn.i

Lời cam đoan .ii

Mục lục.iii

Danh mục các bảng .v

Danh mục hình vẽ .vi

Danh mục ảnh .ix

Danh mục ảnh mẫu chuẩn.xii

Danh mục các bản đồ phân bố các loài thuộc họ nhài (Oleaceae) ở Việt Nam . xiii

Ký hiệu viết tắt phòng tiêu bản . . xiv

Mở đầu.1

1.Tính cấp thiết của đề tài luận án.1

2.Mục đích của đề tài luận án.2

3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án .2

4.Bố cục luận án.2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỌ NHÀI (OLEACEAE Hoffmanns. & Link.) TRÊN

THẾ GIỚI .3

1.1.Vị trí của họ Oleaceae trong ngành Ngọc Lan (Magnoliophyta).3

1.2. Các hệ thống phân loại họ Nhài (Oleaceae Hoffmanns. & Link) .8

II.1.3.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỌ NHÀI (OLEACEAE Hoffmanns. & Link)

Ở CÁC NƯỚC LÂN CẬN VIỆT NAM .23

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27

2.1. Đối tượng nghiên cứu .27

2.2. Nội dung nghiên cứu.27

2.3. Phương pháp nghiên cứu.27

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập mẫu vật.27

2.3.2. Phương pháp hình thái so sánh.27

2.3.3. Phương pháp hình thái hạt phấn.28

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu sinh học phân tử.34

2.3.5. Phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên của họ Nhài ở Việt Nam .35iv

2.3.6. Phương pháp đánh giá bảo tồn của họ Nhài ở Việt Nam.35

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .36

3.1. Đặc điểm hình thái họ Nhài (Oleaceae Hoffnmanns. & Link) .36

3.1.1. Dạng thân.36

3.1.2. Lá .36

3.1.3. Cụm hoa .37

3.1.4. Lá bắc.38

3.1.5. Hoa.39

3.1.6. Qủa.40

3.1.7. Hạt .40

3.2. Lựa chọn hệ thống phân loại họ Nhài (Oleaceae Hoffmanns. & Link) ở

Việt Nam và kết quả phân tích dữ liệu trình tự gen xây dựng sơ đồ mối quan hệ

gần gũi có thể giữa các taxon thuộc họ Nhài.40

3.3. Khóa định loại các, các tông, phân tông, chi thuộc họ Nhài

(Oleaceae Hoffmanns. & Link) Ở Việt Nam.46

3.4. Khóa định loai đến nhánh, loài, dưới loài và mô tả các taxon trong họ

Nhài (Oleaceae Hoffmanns. & Link) ở Việt Nam.47

3.5. Giá trị của các loài thuộc họ Nhài (Oleaceae Hoffmanns. & Link)

ở Việt Nam. 140

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 150

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . 151

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN . 152

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 154

BẢNG TRA CỨU TÊN KHOA HỌC

BẢNG TRA CỨU TÊN VIỆT NAM

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách các loài nghiên cứu hạt phấn

Phụ lục 2. Ảnh mẫu chuẩn các loài thuộc họ Nhài (Oleaceae) ở Việt Nam

Phu lục 3: Bản đồ phân bố các loài thuộc họ Nhài (Oleaceae) ở Việt Nam

Phụ lục 4: Danh sách các loài nghiên cứu sinh học phân tử và dữ liệu trình tự gen

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY