Luận án Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh Ðắk Lắk

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vi

Danh mục bảng vii

Danh mục hình x

MỞ ðẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

4 Những đóng góp mới của luận án 4

5 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6

1.1 Giới thiệu về cây cao su 6

1.2 Tình hình phát triển cao su thiên nhiên trên thế giới và Việt

Nam đến năm 2010 6

1.2.1 Tình hình phát triển cao su thiên nhiên trên thế giới đến

năm 2010 6

1.2.2 Tình hình phát triển cao su thiên nhiên tại Việt Nam đến

năm 2010 10

1.3 Một số nghiên cứu về yêu cầu sinh thái của cây cao su 12

1.3.1 Khí hậu 13

1.3.2 ðất đai 17

1.4 Một số nghiên cứu về đặc điểm sinh lý khai thác mủ cao su 21

1.4.1 ðặc điểm sinh lý quá trình chảy mủ và ngưng chảy mủ 21iv

1.4.2 Sinh lý của cây cao su trong thời gian khai thác mủ 22

1.5 Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật canh tác được áp dụng

trên vườn cây cao su 26

1.5.1 Phân vùng sinh thái 26

1.5.2 Cải tiến giống 29

1.5.3 Phương pháp trồng 31

1.5.4 Tưới nước 32

1.5.5 Phân bón 34

1.5.6 Phòng trừ bệnh 35

1.5.7 Kỹ thuật khai thác 37

Chương 2 ðỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 45

2.1 ðối tượng nghiên cứu 45

2.2 Vật liệu nghiên cứu 45

2.3 Nội dung nghiên cứu 46

2.4 Phương pháp nghiên cứu 46

2.4.1 Phần điều tra 46

2.4.2 Phần thí nghiệm 48

2.4.3 Phần xây dựng mô hình sản xuất cao su ở thời kỳ kinh

doanh có năng suất cao tại tỉnh ðắk Lắk 50

2.4.4 Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 51

2.4.5 Phương pháp phân tích số liệu 52

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53

3.1 ðánh giá một số yếu tố tự nhiên và kỹ thuật tại tỉnh ðắk Lắk

có ảnh hưởng đến năng suất mủ cao su 53

3.1.1 ðánh giá, phân hạng một số vùng trồng cao su tại tỉnh ðắk Lắk 53

3.1.2 Ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên đến năng suất mủ cao su 62v

3.1.3 ðánh giá một số yếu tố kỹ thuật có ảnh hưởng đến năng suất

mủ cao su 83

3.2 ðánh giá chất lượng vườn cao su kinh doanh tại tỉnh ðắk Lắk 90

3.3 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng

suất mủ cao su 92

3.3.1 Ảnh hưởng của tưới nước giữ ẩm đến sinh trưởng và năng

suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh ðắk Lắk. 92

3.3.2 Ảnh hưởng của một số công thức phun thuốc phòng trừ bệnh

phấn trắng kết hợp phun phân qua lá đến sinh trưởng và năng

suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh ðắk Lắk 100

3.3.3 Ảnh hưởng của một số công thức che mưa mặt cạo đến năng

suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh ðắk Lắk 108

3.3.4 Ảnh hưởng của một số công thức khai thác đến năng suất

mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh ðắk Lắk 114

3.4 Xây dựng mô hình sản xuất cao su ở thời kỳ kinh doanh có

năng suất cao tại ðắk Lắk 124

3.4.1 Hiện trạng các mô hình 124

3.4.2 ðánh giá một số chỉ tiêu kỹ thuật của các mô hình 125

3.4.3 ðánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình 126

3.4.4 Khả năng nhân rộng mô hình sản xuất cao su đạt năng suất cao 128

KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 129

1 Kết luận 129

2 ðề nghị 130

Danh mục công trình công bố có liên quan đến luận án 131

Tài liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY