Luận án Nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vi

Danh mục các ký hiệu toán học vii

Danh mục bảng x

Danh mục hình xii

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 2

3 Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

6 Những đóng góp mới của luận án 4

7 Cấu trúc nội dung luận án 4

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT

BỊ BĂM ÉP NƯỚC DỨA 5

1.1 Đặc điểm cấu tạo, phân loại, thành phần hoá học và công dụng

của quả dứa 5

1.1.1 Đặc điểm cấu tạo của quả dứa 5

1.1.2 Phân loại dứa 6

1.1.3 Thành phần hóa học của quả dứa 8

1.1.4 Công dụng của quả dứa 10

1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ dứa 12

1.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ dứa trên thế giới 12

1.2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ dứa trong nước 13

1.3 Tình hình nghiên cứu công nghệ và thiết bị ép nước dứa 20iv

1.3.1 Tình hình nghiên cứu công nghệ và thiết bị ép nước dứa trênthế giới 20

1.3.2 Tình hình nghiên cứu công nghệ và thiết bị ép nước dứa ởViệt Nam 29

1.4 Kết luận chương 1 33

Chương 2 NGUYÊN LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 35

2.1 Nguyên liệu nghiên cứu 35

2.2 Đối tượng nghiên cứu 35

2.3 Phương pháp nghiên cứu 36

2.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô hình hóa và

mô phỏng quá trình ép nước dứa 37

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 37

2.3.3 Phương pháp xác định các thông số của quá trình nghiên cứu 40

2.3.4 Phương pháp xử lý gia công số liệu đo đạc 48

Chương 3 MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ÉP NƯỚC DỨA 52

3.1 Mô hình hóa quá trình ép nước dứa 52

Mô hình kết cấu bộ phận ép nước dứa 52

3.1.2 Quy luật chuyển động của vật liệu trong bộ phận ép 53

3.1.3 Quy luật biến đổi áp suất của vật liệu trong bộ phận ép 59

3.2 Mô phỏng quá trình biến đổi vận tốc và áp suất trong bộ phận ép 64

3.2.1 Khảo sát sự biến đổi vận tốc của vật liệu theo chiều dọc trục 64

3.2.2 Khảo sát quy luật biến đổi áp suất của vật liệu trong quá trình ép 65

3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của góc nghiêng  của trục vít xoắn đến

áp suất của vật liệu 66

3.3 Lựa chọn các thông số cơ bản của bộ phận ép 67

3.4 Kết luận chương 3 68

Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 69

4.1 Thí nghiệm xác định một số tham số của mô hình lý thuyết 69v

4.1.1 Xác định vận tốc góc của vật liệu trong bộ phận ép 69

4.1.2 Mối quan hệ giữa hệ số giảm thể tích của vật liệu với áp suất ép 71

4.1.3 Mối quan hệ giữa nồng độ pha rắn trong hỗn hợp bã - dịch quả

với áp suất ép 74

4.1.4 Xác định ảnh hưởng của áp suất ép đến độ sót dịch quả theo bã 76

4.1.5 Xác định ứng suất cắt giới hạn của vật liệu trong quá trình ép 77

4.1.6 Khảo sát quy luật biến đổi áp suất trong vùng ép bằng thực nghiệm 79

4.2 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố 81

4.2.1 Ảnh hưởng của tốc độ dao băm nd 82

4.2.2 Ảnh hưởng của tốc độ vít xoắn n 83

4.2.3 Ảnh hưởng của khe hở cửa thoát bã s 84

4.2.4 Ảnh hưởng của chiều rộng lỗ sàng a 86

4.3 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đa yếu tố 88

4.4 Kết quả nghiên cứu tối ưu tổng quát 93

4.5 Kết quả thí nghiệm ứng với giá trị tối ưu của các yếu tố vào 94

4.6 Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để hoàn thiện thiết kế liên

hợp máy băm ép nước dứa BE-500 96

4.6.1 Hoàn thiện thiết kế liên hợp máy băm ép nước dứa BE-500 96

4.6.2 Xác định một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của liên hợp máy

băm ép nước dứa BE-500A 97

4.6.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của liên hợp máy băm ép

nước dứa BE-500A. 99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100

Kết luận 100

Kiến nghị 101

Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 102

Tài liệu tham khảo 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY