Luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (Keo giậu, Stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

MỤC LỤC

Lời cam ñoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các từ viết tắt vii

Danh mục các bảng viii

Danh mục các hình xi

MỞ ðẦU 1

1 Tính cấp thiết của ñề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 4

4 Những ñóng góp mới về học thuật và lý luận 5

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 9

1.1 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của cây thức ăn chăn nuôi 9

1.1.1 Khái niệm về cây thức ăn xanh 9

1.1.2 Khái niệm về sinh trưởng và phát triển 10

1.1.3 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của thân lá 11

1.1.4 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của rễ 12

1.2 Những nghiên cứu về sinh thái và dinh dưỡng ñất ñối với cây

thức ăn xanh 13

1.2.1 Khí hậu 13

1.2.2 Dinh dưỡng ñất 19

1.3 Những nghiên cứu về kỹ thuật canh tác cây thức ăn xanh 22

1.3.1 Bón phân cho cây thức ăn xanh 22

1.3.2 Thời gian thu cắt hay khoảng cách giữa 2 lần cắt 31

1.3.3 Chiều cao của gốc cỏ sau thu cắt 33iv

1.3.4 Thời vụ gieo trồng và thu hoạch cỏ 35

1.3.5 Giống cây thức ăn xanh 36

1.3.6 Kỹ thuật trồng thâm canh cây thức ăn xanh 41

1.4 Những nghiên cứu về chế biến và sử dụng cây thức ăn xanh 45

1.4.1 Chế biến cây thức ăn xanh 45

1.4.2 Sử dụng cây thức ăn xanh họ ñậu cho gia súc 48

1.5 ðặc ñiểm các giống làm thí nghiệm 51

1.5.1 Leucaena leucocephala K636 (Keo giậu K636) 51

1.5.2 Stylosanthes guianensis CIAT 184 (Stylosanthes CIAT 184) 52

Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56

2.1 ðối tượng, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 56

2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 56

2.1.2 ðịa ñiểm nghiên cứu 56

2.1.3 Thời gian nghiên cứu 57

2.2 Nội dung nghiên cứu 57

2.3 Phương pháp nghiên cứu 57

2.3.1 Bố trí thí nghiệm 57

2.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi 68

2.3.3 Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 70

2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 75

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 79

3.1 Biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng 2 cây Keo

giậu K636 và Stylosanthes CIAT 184 79

3.1.1 Thành phần dinh dưỡng của ñất thí nghiệm 79

3.1.2 Khí hậu của khu vực thí nghiệm từ 2006-2008 80

3.1.3 Ảnh hưởng của phân bón ñến năng suất, chất lượng 2 giống

cây Keo giậu K636 và Stylosanthes CIAT 184 82v

3.1.4 Ảnh hưởng của lượng nước tưới trong mùa khô ñến năng

suất, chất lượng 2 giống cây họ ñậu thí nghiệm. 94

3.2 Biện pháp kỹ thuật phát triển 2 giống cây Keo giậu K636 và

Stylosanthes CIAT 184 vào sản xuất 110

3.2.1 Tiềm năng năng suất của các giống cỏ tại các vùng sinh thái

khác nhau 110

3.2.2 Ảnh hưởng của nước tưới ñến tiềm năng năng suất của các

giống cỏ 112

3.2.3 Ảnh hưởng của các mức bón phân hữu cơ ñến tiềm năng

năng suất của các giống tại các ñiểm nghiên cứu 114

3.2.4. Ảnh hưởng kết hợp của việc tưới nước và phân bón ñến năng

suất các giống thí nghiệm 117

3.2.5 Ảnh hưởng của phương thức trồng ñến năng suất và tỷ lệ

cây họ ñậu ñạt ñược với các cặp giống thí nghiệm 121

3.2.6 Ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm ñến năng suất và tỷ

lệ cỏ họ ñậu ñạt ñược trên tổng sản lượng cỏ trồng với các

cặp giống trồng trên các vùng nghiên cứu 133

3.2.7 Phương pháp tính diện tích cỏ họ ñậu cần trồng ñể ñảm bảo

tỷ lệ cỏ họ ñậu mong muốn trong sản xuất. 137

3.3 Biện pháp kỹ thuật chế biến và sử dụng 2 cây họ ñậu thí nghiệm

làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ 139

3.3.1 Nghiên cứu các biện pháp làm khô và xác ñịnh hao hụt

dinh dưỡng trong các mùa vụ khác nhau. 139

3.3.2 ðóng bánh-kiện cỏ Stylosanthes CIAT 184 khô và thời gian

bảo quản sản phẩm sau chế biến 143vi

3.3.3 Ảnh hưởng của thay thế cỏ khô Stylosanthes CIAT 184 ñến

thu nhận thức ăn, tỷ lệ tiêu hóa, khả năng tăng trọng và tiêu

tốn thức ăn của bò Laisind vỗ béo 146

KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 154

Kết luận 154

ðề nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY