Luận án Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác đào tạo tại các trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 3

DANH MỤC CÁC BẢNG . 4

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. 5

DANH MỤC CÁC HÌNH . 6

MỞ ĐẦU . 7

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT . 25

1.1. Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin các trƣờng đại học kỹ thuật . 25

1.2. Cơ sở thực tiễn về hệ thống thông tin các trƣờng đại học kỹ thuật . 54

Tiểu kết . 69

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÁC CẤU PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM . 71

2.1. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin các trƣờng đại học kỹ thuật . 71

2.2. Thực trạng hoạt động hệ thống thông tin các trƣờng đại học kỹ thuật . 77

2.3. Các thành phần đảm bảo vận hành hệ thống thông tin các trƣờng đại học

kỹ thuật . 99

2.4. Đánh giá chung về các cấu phần hệ thống thông tin các trƣờng đại học

kỹ thuật . 135

Tiểu kết . 142

Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI MÔ HÌNH

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM . 143

3.1. Đề xuất mô hình hệ thống thông tin các trƣờng đại học kỹ thuật Việt Nam143

3.2. Các giải pháp thực thi mô hình hệ thống thông tin cho các trƣờng đại học

kỹ thuật Việt Nam . 156

Tiểu kết . 173

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 174

1. Kết luận. 174

2. Kiến nghị. 174

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ . 176

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 178

PHỤ LỤC . 197

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY